Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678

UMOWA nr 27/2021 zawarta dnia 12 grudnia 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa/ Ministrem Infrastruktury a Województwem Podlaskim o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą:


„Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678”

Całkowita wartość zadania 45 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 27 000 000,00 zł
Udział budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego 18 000 000,00 zł
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 12.2022 – 12.2024

Droga wojewódzka Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie jest trasą łączącą Białystok z Wysokiem Mazowieckiem, która przebiega przez: powiat wysokomazowiecki (gminy: miasto Wysokie Mazowieckie, gmina Wysokie Mazowieckie, gmina Sokoły), powiat białostocki (gminy: Łapy, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny) oraz miasto Białystok.

Istniejąca droga wojewódzka nr 678 w m. Sokoły jest drogą jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 6,00 – 6,10 m. Nawierzchnia charakteryzuje się złym stanem technicznym, występują w niej ubytki, koleiny, spękania i zniszczenia krawędzi. Ponadto zawyżone są pobocza, co utrudnia spływ wód opadowych do przydrożnych rowów. Droga ta przecina południową część m. Sokoły, krzyżując się w połowie swego przebiegu (ograniczonemu granicami administracyjnymi) z drogą wojewódzką nr 671, która jest korytarzem transportowym wiodącym bezpośrednio do drogi ekspresowej S8 w węźle „Jeżewo”. Taki stan rzeczy powoduje, że cały ruch tranzytowy z drogi i na drogę ekspresową odbywa się przez gęsto zabudowane centrum m. Sokoły, powodując szereg utrudnień w ruchu lokalnym i negatywnie oddziaływując na otoczenie drogi (hałas, zanieczyszczenia pyłem).

Brak możliwości ochrony przed tym oddziaływaniem był podstawą do zaprojektowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 678, stanowiącego północną obwodnicę tej miejscowości, przebiegającą przez obszary niezabudowane.

Projekt zadania obwodnicowego pod nazwą: „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678” zakłada budowę drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 4,487 km. Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678, która będzie nowym odcinkiem drogi klasy G i ma przebiegać po stronie północnej i zachodniej od miejscowości Sokoły, mający swój początek i koniec na drodze wojewódzkiej nr 678.

Charakterystyka zadania:

• lokalizacja drogi – województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Sokoły;
• droga – wojewódzka nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie, klasa G, kategoria ruchu KR5;
• odcinek od km 36+130 do km 40+274 o łącznej długości 4144 m;
• przekrój jednojezdniowy – 1×2;
• szerokość jezdni – 7,00 m (2×3,5m), lokalnie zwiększona do 10,5m (3×3,5m) na skrzyżowaniach skanalizowanych;
• szerokość chodnika 1,5 + 4,0 m;
• szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 2,5 + 4,0 m;
• szerokość poboczy 1,50 m;
• obiekty inżynierskie:
– Przepust P1 w km 36+263,69 na rowie melioracyjnym
– Przepust P2 w km 37+011,24 na rowie melioracyjnym
– Przepust P3 w km 38+876,06 na rowie melioracyjnym
– Przepust P4 pod droga powiatową nr 2053B

Planowany zakres robót budowlanych:

– rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania kolidujących z budową drogi
– budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 od km 36+130 do km 40+274; 
– budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych z ruchem okrężnym, z drogami wojewódzkimi nr 671 i 678;
– budowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi;
– budowa chodników o długości 534 m;
– budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 113 m;
– budowa zjazdów;
– budowa wysp dzielących i azyli dla pieszych na skrzyżowaniach;
– budowa rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami w ich przebiegu;
– przebudowa istniejących rowów melioracyjnych w celu zachowania ich funkcji;
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
– zabezpieczenie i przebudowy uzbrojenia terenu, kolidującego z budową drogi wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;
– budowa kanału technologicznego;
– rozbiórka i budowa przepustów pod koroną drogi;
– wykonanie pasów zieleni.

Możesz również polubić…

Skip to content