Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla obserwatorów/użytkowników profilu Facebook Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Messenger

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, tel. (85) 67 67 130, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl reprezentujący Województwo Podlaskie na podstawie art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz na mocy upoważnienia przyznanego uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie, wysyłając pismo na ww. adres lub adres e-mail

iod@pzdw.wrotapodlasia.pl.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w celu;
 • administrowania i zarządzania stroną Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku utworzoną na portalu Facebook, w tym także w celu udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez użytkowników posty,  komentarze i recenzje oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku poprzez komunikator Messenger;
 • dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

UWAGA: Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z profilem oraz komunikatorem Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających ze strony lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited poniżej.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil.

Facebook w oparciu o zebrane dane może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby odbiorców postów profilu lub kliknięć we wpis), które mogą być udostępniane PZDW w Białymstoku, jako prowadzącemu stronę.

 1. Dane osobowe w zakresie profilu na portalu Facebook, w tym informacje o osobach obserwujących stronę, o polubieniach, a także treści komentarzy, postów i innych informacji dostarczanych przez użytkowników są jawne.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne, informatyczne i organizacyjne, usługi prawne, bankowe, pocztowe, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 1. Dane osobowe:

1) będą przetwarzane przez PZDW w Białymstoku przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim osoba jest aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez nią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; Osoba w każdej chwili możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” strony PZDW w Białymstoku, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

2) zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Usunięcia może dokonać użytkownik samodzielnie lub za pośrednictwem PZDW w Białymstoku po zgłoszeniu stosownej prośby.

UWAGA: Niezależnie od przechowywania danych przez PZDW w Białymstoku, administrator portalu Facebook ma własne okresy przechowywania danych.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a jeśli wskazuje na to przepis prawa oraz techniczne możliwości także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

UWAGA: Niezależnie od kontaktu z PZDW w Białymstoku w sprawie realizacji praw, osoby mogą kontaktować się z administratorem portalu Facebook.

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości pozostawiania komentarzy, recenzji oraz reakcji.
 3. Administrator nie będzie podejmował wobec użytkowników decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będzie dochodziło do ich profilowania.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane przez PZDW w Białymstoku poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na ten temat można uzyskać na https://www.facebook.com/policy.php.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników profilu PZDW w Białymstoku.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. Zakres odpowiedzialności PZDW w Białymstoku za przetwarzanie Pani/a danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Skip to content