Przystanki komunikacyjne

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Przewoźnicy chcący korzystać z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie, zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej PZDW) powinni wystąpić do PZDW z wnioskiem o uzgodnienie zasad korzystania z tych obiektów. Do wniosku należy dołączyć proponowany:

  • rozkład jazdy (w 2 egzemplarzach);
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.

Rozkłady jazdy mogą zawierać przystanki wymienione w uchwale, o której mowa w pkt 4 i zapisanych w formacie np. Mątwica 645/11.

Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych

Przewoźnicy i operatorzy zobowiązani są do przestrzegania warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, które zostały określone w Załączniku Nr 2 do UCHWAŁY Nr LIV/853/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Uchwała w załączeniu poniżej).

W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku może cofnąć zgodę na korzystanie z nich.

3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie pobiera się opłaty.

4. Wykaz przystanków komunikacyjnych

Wykaz przystanków komunikacyjnych określa załącznik do uchwały Nr LIV/853/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (uchwała w załączeniu poniżej).

5. Rozkłady jazdy

Przewoźnik po uzyskaniu zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym, zobowiązany jest zgłosić się do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 celem podpisania umowy na zamieszczanie rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych. Wzór umowy wraz z załącznikami Wzór umowy

W przypadku kiedy przewoźnik decyduje się rozmieszczać rozkłady jazdy własnymi siłami, konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia w załącznikach do umowy).

Przewoźnik ma obowiązek zapoznać się i stosować rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 202) – w załączeniu poniżej.

Uchwała LIV/853/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy.

Skip to content