Obsługa osób niepełnosprawnych

   Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje osoby uprawnione, tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się o możliwości załatwienia sprawy w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej: PZDW w Białymstoku) w następujący sposób:

  • przy pomocy osoby przybranej,     Osobą przybraną zgodnie z ww. ustawą jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osoba uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Od osoby przybranej nie można wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.
  • przy pomocy środków wspierających komunikowanie się takich jak:
  • poczta elektroniczna sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl,
  • faks (85) 67 67 153,
  • telefon (za pośrednictwem osoby przybranej) (85) 67 67 144
  • poczta tradycyjna: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  ul. Elewatorska 6  15-620 Białystok
  • przy pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

W celu uzyskania pomocy tłumacza osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można przekazać do PZDW w Białymstoku w dowolnej formie np. pisemnie, za pomocą maila, telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej, za pomocą faksu itp.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

Skip to content