Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku działając jako Administrator danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok
  tel. 85 67 67 130, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub na adres
  e-mail: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w celu realizacji zadań określonych w art. 20, 20a i 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na mocy upoważnienia przyznanego uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, którego § 2 stanowi, że „Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest zarządem drogi dla dróg wojewódzkich, do którego zadań należą sprawy dotyczące planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich z wyłączeniem dróg wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu”.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne, informatyczne i organizacyjne, usługi prawne, bankowe, pocztowe oraz kontrahentom i podmiotom uczestniczącym przy realizacji inwestycji, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a jeśli wskazuje na to przepis prawa także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe gdy jest wymogiem ustawowym/ umownym/warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości załatwienia sprawy. W sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Białystok, 20.05.2021 r.

Skip to content