Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pzdw.białystok.pl

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Mapy dróg wojewódzkich udostępnianych w ramach informacji o przykładowo utrudnieniach lub tonażu – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, jednakże, staramy się by informacje, które zaprezentowane są na mapie były dostępne także w formie tekstowej umieszczonej bezpośrednio pod mapą.
 • Dokumenty w formacie PDF, które zostały udostępnione na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność tłumacza języka migowego

Strona internetowa nie umożliwia skorzystania z funkcji tłumacza języka migowego. Zasady skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) znajdują się na stronie internetowej. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Kitlas, mateusz.kitlas@pzdw.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 67 67 154 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Parking

 • Parking znajduje się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych umiejscowione są z prawej strony parkingu/lewej strony budynku bezpośrednio przy bocznym wejściu do budynku.
 • Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych do wejścia bocznego, gdzie znajduje się podjazd odległość wynosi kilka metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Główne wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się po prawej strony budynku, bezpośrednio naprzeciw bramki wejściowej/bramy wjazdowej na teren Zarządu.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Z lewej strony drzwi znajduje się domofon. Po jego naciśnięciu pracownik umożliwi Ci wejście do budynku. Po usłyszeniu dźwięku, drzwi należy otworzyć ręcznie.
 • Otwarcie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Wejście główne prowadzi do wiatrołapu. Kolejne drzwi znajdują się po lewej stronie. Są one standardowych rozmiarów, co może być utrudnieniem dla osoby poruszającej się na wózku.  Po przejściu przez drzwi po prawej stronie znajduje się biuro podawcze, a po lewej schody prowadzące na wyższe kondygnacje.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Wejście do budynku (od strony parkingu)

 • Boczne wejście do budynku znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio obok parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem znajduje się pochylnia oraz balustrada, która umożliwia podjazd.
 • Po prawej stronie drzwi znajduje się przycisk, który należy nacisnąć, aby pracownik otworzył drzwi.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami na wprost znajduje się korytarz prowadzący do pokoi pracowników. Po lewej stronie znajdują się toalety, w tym pierwsza toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, a po prawej sala konferencyjna. Należy skierować się do sali konferencyjnej, gdzie zejdzie pracownik merytoryczny celem załatwienia sprawy względnie po przejściu przez salę konferencyjną należy otworzyć drzwi, które prowadzą do biura podawczego.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.
 • W budynku nie ma windy.

Schody

 • Ciąg schodów znajduje się po obu stronach budynku. Schody są dwubiegowe ze spocznikiem (ilość stopni po jednej stronie 10 po drugiej stronie 9).

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z ograniczeniem dotyczącym szerokości drzwi od strony wejścia głównego.

Toaleta

 • W budynku przy wejściu bocznym znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do toalety.
 • Na ścianie jest zamontowana poręcz.
 • Pochwyt jest po prawej stronie.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zaścianki ul. Usługowa 6/2

15-521 Białystok

Parking

 • Parking dla pojazdów znajduje się na terenie posesji RDW w Białymstoku naprzeciw wejścia do budynku. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest wyznaczone przed wejściem do budynku.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Można przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Należy pamiętać
  o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Główne wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się w ścianie szczytowej budynku od strony parkingu.
 • Wejście jest na poziomie terenu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przy drzwiach na ścianie znajduje się przycisk dzwonka. Po jego naciśnięciu pracownik umożliwi wejście do budynku.
 • Otwarcie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący na wprost przez kolejne drzwi do pomieszczenia do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 • Na prawo są schody prowadzące na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi pionowe

 • Na I piętro budynku można się dostać po schodach dwubiegowych ze spocznikiem (ilość stopni 18)
 • W budynku nie ma windy.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta

 • W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nie ma przeszkód, aby wjechać na wózku do toalety.
 • Na ścianie są zamontowane poręcze i pochwyt.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

Parking

 • Parking znajduje się przed wejściem do budynku. Można na niego wjechać przez bramę. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Główne wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się w szczycie budynku, naprzeciw bramki wejściowej/bramy wjazdowej na teren RDW w Łomży.
 • Aby dostać się do drzwi wejściowych należy pokonać jeden stopień. Nie ma możliwości, by wjechać na wózku.
 • Z lewej strony drzwi znajduje się dzwonek. Po jego naciśnięciu pracownik może pomóc wejść do budynku. Drzwi należy otworzyć ręcznie.
 • Otwarcie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się wiatrołap, a na wprost wejścia kolejne drzwi. Po przejściu przez wiatrołap znajduje się korytarz, a w pierwszym pomieszczeniu po lewej stronie znajduje się biuro podawcze.
 • Za biurem podawczym po lewej i prawej stronie korytarza znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne. Na końcu korytarza po prawej stronie znajduje się toaleta.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
 • Korytarz jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta

 • Toaleta w budynku nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze

Parking

 • Parking znajduje się przy DK 19 przed budynkiem. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy głównym wejściu do budynku.
 • Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsce parkingowe jest prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego, odległość wynosi ok. 30 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Główne wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się po środku budynku, naprzeciw parkingu
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Otwarcie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Za głównymi drzwiami dwuskrzydłowymi znajduje się wiatrołap, następnie kolejne drzwi również dwuskrzydłowe i hol. W holu po prawej stronie schodów są drzwi wejściowe do siedziby rejonu. Z lewej strony drzwi znajduje się domofon. Po jego naciśnięciu pracownik umożliwi Ci wejście do siedziby firmy. Korytarzem można dostać się do pomieszczeń biurowych zajmowanych przez RDW w Siemiatyczach.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacji.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta

 • W budynku znajduje się toaleta nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ul. Wodna 7, 16-100 Sokółka

Parking

 • Parking znajduje się na placu przyległym do budynku. Można na niego wjechać przez bramę. Brak miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe umiejscowione są z prawej strony po wjeździe na plac, naprzeciw wejścia do budynku.
 • Na parkingu znajduje się 5 miejsc parkingowych (zadaszonych) przeznaczonych dla rowerów.
 • Na parkingu znajduje się 5 miejsc parkingowych (zadaszonych) przeznaczonych dla samochodów osobowych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe przed ogrodzeniem ogólnodostępne.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Główne wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się po lewej stronie po wjeździe na plac, naprzeciw parkingu.
 • Wejście do budynku znajduje się powyżej istniejącego chodnika. Aby dostać się do drzwi wejściowych należy pokonać dwa schodki. Nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 • Z lewej strony drzwi znajduje się dzwonek do drzwi.
 • Otwarcie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się wiatrołap z kolejnymi drzwiami wejściowymi. Następnie znajduje się korytarz, na którym znajduje się klatka schodowa. Przy schodach należy skręcić w prawo i schodami przemieścić się na pierwsze piętro. Po przejściu przez hol po lewej stronie w pokoju nr 12 znajduje się sekretariat.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach. Siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce znajduje się na 2 kondygnacji.

Ciągi pionowe

 • Na II piętro możesz się dostać za pomocą schodów.
 • Nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na druga kondygnację
 • W budynku nie ma windy.

Schody

 • Schody są dwubiegowe i składają się z 11 stopni i 9 stopni, przedzielonych spocznikiem

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia na II piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta

 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do toalety na parterze
 • Na ścianie nie ma zamontowanej poręczy.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki

Parking

 • Parking dla aut osobowych znajduje się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez dwie bramy od strony ul. Przytorowej, kierując się w głąb posesji, skręcając w lewo
  za budynkiem. Miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych brak.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Główne wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się po środku budynku, przy jego krótszym boku, bezpośrednio przy parkingu.
 • Wejście jest na poziomie wysokiego parteru. Prowadzą do niego schody (ciąg 7 stopni) oraz podjazd przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd posiada balustradę, która może być pomocna w czasie poruszania się po nim. Wejście na podjazd zlokalizowane jest od strony bramy wjazdowej.
 • Otwarcie drzwi nie wymaga dużej siły. Skrzydło drzwi otwiera się na zewnątrz. Przy drzwiach niewielki około 2 cm próg.

Przestrzeń za wejściem

 • Siedziba RDW w Suwałkach znajduje się na I piętrze budynku. W budynku nie ma windy, do biura prowadzą schody nieposiadające krzesełka schodowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Za pierwszymi drzwiami znajduje się wiatrołap (około 2 cm próg).Z lewej strony drugich drzwi (około 2 cm próg) znajduje się dzwonek. Po jego naciśnięciu zejdzie pracownik celem załatwienia sprawy.
 • Za drugimi drzwiami, które otwierają się do środka, znajduje się klatka schodowa i korytarz. Po prawej stronie znajdują się schody prowadzące do pomieszczeń zajmowanych przez RDW w Suwałkach.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna, a także dobrze oświetlona.

I piętro

 • Na I piętrze, po prawej stronie, za kolejnymi drzwiami (około 2 cm próg) znajduje się korytarz prowadzący do pokoi pracowników. Na wprost schodów na I piętrze znajdują się toalety, nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przestrzeń w korytarzu jest zazwyczaj cicha i spokojna, a także dobrze oświetlona.

Ciągi poziome

 • Budynek składa się z 3 kondygnacji, jednej w poziomie -1 (minus jeden), oraz dwóch nadziemnych. RDW w Suwałkach korzysta tylko z pomieszczeń na drugiej kondygnacji (I piętro).
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje prowadzą schody.
 • W budynku nie ma windy.

Schody

 • W budynku są schody dwubiegowe z jednym spocznikiem, pierwszy ciąg schodów posiada 12 stopni, drugi – 11.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia na piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta

 • W budynku na I piętrze znajdują się toalety przeznaczone dla pracowników
  i interesantów RDW, nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content