Statut

Statut

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

§ 1.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Białymstoku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną będącą zarządem drogi dla dróg wojewódzkich.

§ 2.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na obszarze województwa podlaskiego

§ 3.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14. poz. 60, z 1998 r. Nr 19 poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75 poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677, Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 ),
  2. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych ( Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983),
  3. ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 991, poz. 576 Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060, Nr 162, poz. 1126 ),
  4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014),
  5. niniejszego statutu

§ 4.
Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich utworzonym przez Sejmik Województwa kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego

  1. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba upoważniona przez Dyrektora
  2. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich może udzielić dalszych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilno-prawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości

§ 5.
Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia i w imieniu Marszałka Województwa.

§ 6.
W skład Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wchodzą:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży,

4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach,

5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce,

6. Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

§7.
1. Finansowanie działalności Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich należy do Województwa Podlaskiego i jest określone w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego.

2. Podstawą gospodarki finansowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest plan dochodów i wydatków określony w ustawie, o której mowa w §3. pkt 4 Statutu oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego roczny plan rzeczowo-finansowy.

§8.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz oddziałów terenowych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i tryb pracy określi regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego.

§9.
Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 52/86 Wojewody Białostockiego z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Białymstoku,

2. Zarządzenie Nr 103/98 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Łomży do organizacji administracji publicznej w części dotyczącej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku-Rejon w Łomży.

§ 10.
Zmiany Statutu dokonuje się w trybie ustalonym dla uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nadającej niniejszy Statut.

Uchwala Nr VI /18/99

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 lutego 1999 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Na podstawie art.16 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060, Nr 162, poz. 1126) w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się jednostkę budżetową Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Białymstoku z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Białymstoku.

2. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną finansowaną ze środków budżetu samorządu województwa podlaskiego

§ 2.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest zarządem drogi dla dróg wojewódzkich, do którego zadań należą sprawy dotyczące planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich z wyłączeniem dróg wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu.

§ 3.
Nadaje się statut Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyposaża się w majątek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Białymstoku oraz majątek byłej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej /Dz U Nr 156, póz 1027/

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała>>>

Skip to content