Statut

Załącznik do uchwały Nr LXII/936/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 marca 2024 r.

Statut Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

§ 1.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Białymstoku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną będącą zarządem drogi dla dróg wojewódzkich.

§ 2.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na obszarze województwa podlaskiego.

§ 3.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 688),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.);

5. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późn. zm.),

6. niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

1. Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, utworzonym przez Sejmik Województwa Podlaskiego, kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

2. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony Z-ca Dyrektora.

3. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich może udzielić dalszych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilno-prawnych i faktycznych w zakresie jego właściwości.

§ 5.

Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia i w imieniu Zarządu Województwa.

§ 6.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich może wykonywać inne zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu i utrzymania infrastruktury społecznej i technicznej o charakterze  wojewódzkim, które zostały ujęte w budżecie Województwa Podlaskiego.

§ 7.

1. Finansowanie działalności Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich należy do Województwa Podlaskiego i jest określone w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego.

2. Podstawą gospodarki finansowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest plan dochodów i wydatków określony w ustawie, o której mowa w § 3 pkt 4 Statutu.

§ 8.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz oddziałów terenowych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego.

§ 9.

Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 52/86 Wojewody Białostockiego z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Białymstoku.

2. Zarządzenie Nr 103/98 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Łomży do organizacji administracji publicznej w części dotyczącej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – Rejon w Łomży.

§ 10.

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie ustalonym dla uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nadającej niniejszy Statut.

UCHWAŁA>>>

Skip to content