Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690

UMOWA nr 06/2021 zawarta dnia 14 czerwca 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa/ Ministrem Infrastruktury a Województwem Podlaskim o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą:

„Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”

 

Całkowita wartość zadania: 124 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 62 000 000,00 zł

Udział budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego: 62 000 000,00 zł

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 06.2022 – 12.2025

Droga wojewódzka nr 690 łączy drogę krajową nr 63 w m. Czyżew z drogą krajową nr 19 w m. Siemiatycze i przebiega przez Ciechanowiec. W granicach miasta Ciechanowiec droga ta krzyżuje się z DW681 oraz drogami powiatowymi nr 2093B, 2094B, 2617B i 2077B, w związku z czym cały ruch tranzytowy prowadzony jest ulicami wewnętrznymi miasta, w ścisłym jego centrum, które posiada zwartą, historyczną zabudowę. Niekorzystne oddziaływanie ruchu, zwłaszcza ciężkiego na tą zabudowę, mało przejrzysty przebieg DW690 przez miasto, a także zagęszczenie skrzyżowań generujących liczne punkty potencjalnych kolizji to podstawowe przesłanki do budowy obwodnicy miasta.

Istniejąca droga wojewódzka nr 690 w przebiegu przez Ciechanowiec posiada klasę techniczną G, przekrój 1×2 pasy ruchu -szlakowy, półuliczny lub uliczny (obustronne krawężniki), jezdnię o szerokości 5,5-7,0m, na odcinkach w terenie zabudowanym jedno– i obustronne chodniki oraz przystanki komunikacji zbiorowej. Wloty dróg bocznych posiadają szerokości od 4,0 m do 7,0 m i nawierzchnie gruntowe, brukowe lub bitumiczne. Wody opadowe w terenie niezabudowanym odprowadzane są powierzchniowo do rowów przydrożnych, a w terenie zabudowanym do kanalizacji deszczowej.

Projektowana obwodnica przebiega przez obszary niezurbanizowane o zagospodarowaniu rolniczo – leśnym i płaskiej lub lekko falistej konfiguracji terenu. Jej początek przewidziano na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 694 i 690, które posiadają jezdnię bitumiczną i pobocza gruntowe w dobrym stanie technicznym. Istniejące odwodnienie tych dróg odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych. Szerokość jezdni DW690 i DW694 wynosi 6,00 m, a przekrój dróg 1×2. Nie ma chodników i ścieżki rowerowej. Na końcu obwodnica włącza się do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Malec, która w tym miejscu posiada jezdnię bitumiczną o  szerokości 7,0 m oraz odsuniętą od jezdni ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,0 m.

Charakterystyka zadania:

 • lokalizacja drogi – powiat wysokomazowiecki, gminy: Ciechanowiec i Klukowo;
 • droga – wojewódzka Nr 690 Czyżew – Ciechanowiec – Siemiatycze, klasa G, kategoria ruchu: jezdnia główna – KR5, wloty dróg bocznych – KR3, nacisk pojedynczej osi 115 kN;
 • łączna długość 8 881 m od km 18+873 do km 27+754;
 • przekrój jednojezdniowy – 1×2;
 • szerokość jezdni głównej – 7,00 m, na obiektach mostowych szerokość jezdni głównej – 8,00 m, na skrzyżowaniu z DP2077B jezdnia główna poszerzona do 10,50 m
 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – 3,00 – 4,50 m;
 • szerokość gruntowych poboczy 1,50 m;
 • obiekty inżynierskie:
  1. Most M1 na rzece Ciek spod Klukowa w km 19+374,00
   Klasa obciążenia A, dł. 15,40m, szer. 14,50m, szer. jezdni 8,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  2. Most M2 na rzece Nurzec w km 23+354,25
   Klasa obciążenia A, dł. 109,60m, szer. 14,50m, szer. jezdni 8,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m, skrajnia 4,50m;
  3. Most M3 na rzece Ciek A w km 23+959,14
   Klasa obciążenia A, dł. 11,64m, szer. 25,80m, szer. jezdni 8,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  4. Przepust P1 w km 20+955
   Klasa obciążenia A , dł. 18,50m, szer. 1,84m, wys. 1,39m, szer. jezdni 7,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  5. Przepust P2 w km 21+633,50
   Klasa obciążenia A , dł. 21,50m, szer. 1,84m, wys. 1,39m, szer. jezdni 7,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  6. Przepust P3 w km 21+949,50
   Klasa obciążenia A , dł. 19,00m, szer. 1,84m, wys. 1,39m, szer. jezdni 7,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  7. Przepust P4 w km 22+660
   Klasa obciążenia A , dł. 18,50m, szer. 1,84m, wys. 1,39m, szer. jezdni 7,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  8. Przepust P5 w km 22+977
   Klasa obciążenia A , dł. 26,00m, szer. 3,49m, wys. 2,27m, szer. jezdni 7,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  9. Przepust P6 w km 24+927
   Klasa obciążenia A , dł. 19,00m, szer. 1,84m, wys. 1,39m, szer. jezdni 7,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;
  10. Przepust P7 w km 27+060
   Klasa obciążenia A , dł. 23,00m, szer. 2,10m, wys. 1,45m, szer. jezdni 7,0m, szer. ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego 3,0m;

(w związku z tym, iż dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji podane parametry obiektów mogą ulec zmianie)

 • skrzyżowania z innymi drogami:
  1. kategoria wojewódzka:
   DW 694 – klasa G
   DW 681 – klasa G
  2. kategoria powiatowa
   DP 2617B – klasa Z
   DP 2077B – klasa Z
  3. kategoria gminna
   DG 108063B – klasa D
   DG 108855B – klasa D

Planowany zakres robót budowlanych:

 • usunięcie humusu,
 • wycinka drzew i krzaków kolidujących z budową drogi,
 • rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania kolidujących z budową drogi,
 • budowa obejścia miasta Ciechanowiec w celu ominięcia terenu zabudowanego o parametrach drogi klasy G (główna) i nośności 115kN na odcinku od km 18+966 do km 27+675 (osie skrzyżowań),
 • budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na całej długości obwodnicy,
 • budowa drogowych obiektów inżynierskich,
 • budowa chodników na obiektach inżynierskich,
 • budowa płotków naprowadzających zwierzęta na przepusty w postaci ramp betonowych,
 • budowa ogrodzeń naprowadzających zwierzęta do przejść w postaci ogrodzeń z siatki przy proj. mostach,
 • budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody,
 • budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa skrzyżowań z drogami,
 • rozbiórka i budowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją,
 • rozbiórka i budowa sieci wodociągowej kolidującej z inwestycją,
 • budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego,
 • budowa stacji pogodowej,
 • budowa kablowych linii zapomiarowych do zasilania stacji pogodowej,
 • budowa odcinków zastępczych kablowych linii elektroenergetycznych SN,
 • budowa odcinków zastępczych napowietrznych linii elektroenergetycznych nn,
 • budowa odcinków zastępczych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN,
 • budowa kanału technologicznego,
 • budowa szafek oświetlenia ulicznego,
 • zabezpieczenie uzbrojenia kolidującego z inwestycją,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 • wyposażenie ulicy w oznakowanie pionowe i poziome,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Możesz również polubić…

Skip to content