Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647

UMOWA nr 01/2021 zawarta dnia 11 kwietnia 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa/ Ministrem Infrastruktury a Województwem Podlaskim o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą:

„Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647”

Całkowita wartość zadania: 95 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 54 429 825,38 zł

Udział budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego: 40 570 174,62 zł

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 04.2022 – 12.2026

Droga wojewódzka Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski łącząca województwo mazowieckie z podlaskim, przebiega m.in. przez Kolno, kolidując w centrum miasta z drogę krajową nr 63. Osie obustronnych wlotów drogi wojewódzkiej do krajowej są względem siebie przesunięte o około 250 m, co sprawia, że na tym odcinku potoki ruchu z tych dróg nakładają się wzajemnie na siebie, przyczyniając się do wzrostu liczby potencjalnych punktów kolizji, skutkujących wzrostem rejestrowanych zdarzeń drogowych. Sytuacja ta stanowi główną przesłankę do budowy obwodnicy, tym bardziej, że istniejące rozwiązanie ma ujemny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Istniejąca droga wojewódzka Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski w przebiegu przez Kolno posiada klasę Z, przekrój 1×2 pasy ruchu – szlakowy, półuliczny lub uliczny (obustronne krawężniki), jezdnię o szerokości 5,2- 9,7 m, na odcinkach w terenie zabudowanym jedno- i dwustronne chodniki oraz przystanki komunikacji zbiorowej. Wloty dróg bocznych posiadają szerokości od 3,5 m do 7,0 m i nawierzchnie bitumiczne. Wody opadowe w terenie niezabudowanym odprowadzane są powierzchniowo do rowów przydrożnych, a w terenie zabudowanym do kanalizacji deszczowej. Planowana obwodnica ma przebiegać przez obszary niezurbanizowane o zagospodarowaniu rolniczo-leśnym i lekko falistej konfiguracji terenu. Jej początek przewidziano na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza (DW647) z ul. Marii Dąbrowskiej w Kolnie, gdzie droga główna ma nawierzchnię bitumiczną a dochodząca droga ma nawierzchnię gruntową. W tym rejonie jednojezdniowa droga wojewódzka o szer. 5,0 m odwadniana jest powierzchniowo. Koniec obejścia przewidziano w m. Stary Gromadzyn na skrzyżowaniu DW647 (w km ok. 33+300) z DP1861B w kierunku m. Świdry. W tej lokalizacji obie drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną, a skrzyżowanie odwadniane jest powierzchniowo.

Projekt zadania obwodnicowego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647” zakłada zaprojektowanie i budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 6,0 km (koncepcja wstępna).

Charakterystyka zadania:

 • lokalizacja drogi – powiat kolneński, miasto Kolno i gmina Kolno;
 • droga – wojewódzka Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski, klasa: GP (na odcinku od skrzyżowania DW647 z ul. M. Dąbrowskiej do skrzyżowania z DK63), G (na odcinku od skrzyżowania z DK63 do skrzyżowania DW647 z DP1861B); kategoria ruchu: jezdnia główna – KR5, nacisk pojedynczej osi 115 kN;
 • łączna długość ok. 6,0 km (koncepcja wstępna);
 • przekrój jednojezdniowy – 2+1 (na odcinku od początku obwodnicy tj. DW 647 do skrzyżowania z DK63) i 1×2 (na pozostałym odcinku);
 • szerokość jezdni głównej – 7,00 – 10,50 m;
 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej min. 2,50 m (przewidziane tylko w rejonie skrzyżowań);
 • szerokość gruntowych poboczy 1,50 m;
 • obiekty inżynierskie: mosty i przepusty zgodnie z ostatecznie wybranym wariantem przebiegu obwodnicy (koncepcja wstępna koliduje w 2 miejscach z rz. Łabna).

Planowany zakres robót budowlanych:

 • usunięcie humusu,
 • wycinka drzew i krzaków kolidujących z budową drogi,
 • rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania kolidujących z budową drogi,
 • budowa obejścia terenu zabudowanego miasta Kolno,
 • budowa odcinków ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych w rejonie skrzyżowań,
 • budowa drogowych obiektów inżynierskich,
 • budowa chodników na obiektach inżynierskich,
 • budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody,
 • budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 63,
 • budowa skrzyżowań z lokalnymi drogami,
 • rozbiórka, zabezpieczenie lub budowa uzbrojenia kolidującego z inwestycją,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Możesz również polubić…

Skip to content