Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica – etap IV

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica – etap IV

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 900 m z dostosowaniem go do wymaganych standardów obciążeń (dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 115 kN/ oś, kat. ruchu KR5) i parametrów techniczno-użytkowych dróg klasy G (szerokość jezdni 2×3,50 m, chodników – 2,0 m, ścieżki rowerowej – 2,5÷3,5 m). W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów oraz oświetlenia drogi, a także przebudowę i zabezpieczenie kolizji z sieciami: telekomunikacyjną, wodociągową, sanitarną i elektroenergetyczną. Przedmiotowe przedsięwzięcie zamyka czteroetapowy proces budowlany rozpoczęty w roku 2019. Droga wojewódzka nr 668 to ciąg drogowy o znaczeniu regionalnym uzupełniający sieć podstawową dróg krajowych, łączący DK64 (m. Piątnica Poduchowna) z DK65 (m. Osowiec). Jego przebieg sprzyja rozwojowi zachodniej części województwa podlaskiego, a przede wszystkim miasta Łomża, które jest ważnym ośrodkiem subregionalnym Podlasia. Planowany do rozbudowy odcinek drogi wojewódzkiej w Klimaszewnicy jest w bardzo złym stanie technicznym, pozbawionym właściwego odwodnienia, co negatywnie wpływa na warunki i bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno tranzytowego, jak i lokalnego. Infrastruktura ta stanowi swoiste „wąskie gardło” w przepływie osób i towarów, stąd jej ulepszenie może przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej terenów powiatu grajewskiego, a zwłaszcza gminy Radziłów, gdzie zlokalizowane są takie generatory ruchu jak wytwórnie betonu i młyny. Realizacja inwestycji zapewni dojazd pojazdów ciężkich do tych miejsc załadunku a poprzez wykonanie urządzeń obsługi ruchu poprawi bezpieczeństwo ruchu niechronionych użytkowników dróg.

1) Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy;
2) Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2022 r.
3) Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 5.264.000,00 PLN;
4) Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 264.000,00 PLN;
5) Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,0151975 %;
6) Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.000.000 PLN.

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content