Przebudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 668 – ul. Przytulska w Jedwabnem

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 668 – ul. Przytulska w Jedwabnem.

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa ul. Przytulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 w Jedwabnem o długości 1220 m. Ulica ta ze względu na wąski pas drogowy w istniejącej zwartej, historycznej zabudowie miasta stanowi obecnie tzw. „wąskie gardło” komunikacyjne, w którym lokalne zawężenia jezdni, nieskanalizowane skrzyżowania, brak zatok autobusowych czy brak kanalizacji deszczowej ujemnie wpływają na warunki ruchu drogowego, zarówno pieszego, jak i kołowego. W celu likwidacji tych utrudnień zdecydowano się na gruntowną przebudowę tej infrastruktury, a dla odcinka o szczególnych uciążliwościach przewidziano zmianę przebiegu drogi. Inwestycja ma dostosować tą regionalną infrastrukturę drogową do wymaganych standardów technicznych i użytkowych (m.in. dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 115 kN/ oś, parametry dróg klasy G – szerokość jezdni 2×3,50 m, chodników – 2,0-2,5 m, ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych – 3-3,5 m). W zadaniu zaplanowano wybudowanie 2 nowych przepustów i zatoki autobusowej oraz przebudowę skrzyżowań zwykłych na skanalizowane. W zastosowanych rozwiązaniach zapewniono właściwe odwodnienie drogi dla przekroju szlakowego (rowy drogowe) i przekroju ulicznego (kanalizacja deszczowa), zaprojektowano budowę oświetlenia ulicy i kanału technologicznego, a także przebudowę i zabezpieczenie kolizji z występującymi sieciami: teletechniczną, wodociągową i elektroenergetyczną.

1) Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy;
2) Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2023 r.
3) Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 10.528.000,00 PLN;
4) Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 528.000,00 PLN;
5) Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00061745 %;
6) Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 10.000.000 PLN.

Możesz również polubić…

Skip to content