Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa 2 odcinków drogi wojewódzkiej nr 677 (240 m i 9821 m) o łącznej długości ok. 10,06 km. Podział na 2 odcinki wynika z wybudowanego przez GDDKiA łącznika węzła „Łomża Południe” (S61) z DK63, co skutkowało przebudową DW677 na długości ok. 410 m. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację już rozpoczętego procesu budowlanego (wykonano odcinek Łomża – Konarzyce), którego celem było dostosowanie DW677 do wymaganych prawem standardów technicznych i użytkowych (m.in. dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 115 kN/ oś, parametry dróg klasy G – szerokość jezdni 2×3,50 m, chodników – 2,0 m, ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych – 2,5÷3,5 m). W zadaniu, uwzględniając zmieniające się uwarunkowania lokalizacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, przewidziano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, dostosowanej do obciążenia ruchem KR5 oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych i kanału technologicznego, przebudowę skrzyżowań, rozebranie istniejących i wybudowanie nowych przepustów (pod jezdnią i zjazdami) oraz mostu przez rz. Muzga w m. Śniadowo. Zaplanowano wykonanie poboczy i odwodnienia dróg (rowy odwadniające, drenaż wgłębny, oczyszczanie wód), a także przebudowę i zabezpieczenie kolizji z występującymi sieciami: teletechniczną, sanitarną i elektroenergetyczną. Przedsięwzięcie służyć ma zbieraniu i rozprowadzaniu ruchu drogowego z węzła „Łomża Południe” w ciągu drogi ekspresowej S61 w kierunku Łomży i Śniadowa

1) Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy;
2) Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2024 r.
3) Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 52.635.000,00 PLN;
4) Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 2.635.000,00 PLN;
5) Procentowy udział własny – 5,00061745 %;
6) Kwota wnioskowanych środków – 50.000.000 PLN.

Możesz również polubić…

Skip to content