Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 – ul. Sienkiewicza w Brańsku

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 – ul. Sienkiewicza w Brańsku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Sienkiewicza (DW681), niezbędnej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni jezdni
i chodników do naturalnego odbiornika (w tym przypadku rz. Nurzec), po uprzednim ich ujęciu
w zamknięty system kanalizacyjny i oczyszczeniu w separatorach. Brak takiego urządzenia może skutkować lokalnymi podtopieniami, gromadzeniem się szkodliwych ścieków, degradacją nawierzchni i utrudnieniami w ruchu drogowym, stąd zabudowane ulice miejskie winne być obowiązkowo wyposażane w ten system odwodnienia. Do wykonania przedsięwzięcia konieczne będzie opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych
i wykończeniowych (tryb „zaprojektuj i wybuduj”).

1) Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy;
2) Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2025 r.
3) Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2 106 000,00 PLN;
4) Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 106 000,00 PLN;
5) Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,0332383 %;
6) Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2 000 000 PLN.

Możesz również polubić…

Skip to content