Łapy – Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działania 3.1 Transport regionalny

Projekt Nr FEPD.03.01-IZ.00-001/23 pn.:

Łapy – Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich
Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                     498 260 250,52 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    423 521 212,94 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa                                                               15 000 000,00 zł

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)    59 739 037,58 zł

Beneficjent:                                                                                                WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta      Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 11.2023 – 11.2026

Projekt „Łapy – Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich
Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic” obejmuje inwestycję na odcinkach dróg o długości 25,283 km w zakresie:

 1. DW 681 od km 0+000 do km 7+595 budowy obejścia m. Roszki Wodźki, rozbudowy drogi wojewódzkiej na dalszej trasie do początku projektowanej obwodnicy Łap oraz budowę części obwodnicy Łap do połączenia z obecnym przebiegiem DW 681 w rejonie zachodniej granicy miasta,
 2. DW 682 od km 0+082,7 do km 2+750 budowy części obwodnicy Łap od nowego przebiegu DW 681 do skrzyżowania z obecnym przebiegiem DW 682 na wschodnim krańcu miasta w pobliżu mostu
  na rz. Narew i wjazdu od strony Białegostoku,
 3. DW 678 od km rob. 0+000 do km rob. 0+100 budowy i rozbudowy DW 681 od km 31+942 do km 50+165 (początek przebudowanego w latach 2019-2021 odcinka przed Wysokiem Mazowieckiem i w samym mieście) z wyłączeniem odcinka obecnego przejścia przez Sokoły od km 36+013 do km 39+315; wyłączenie podyktowane jest prowadzoną aktualnie budową obwodnicy tej miejscowości i faktem, iż po jej zrealizowaniu wyłączony odcinek zostanie zaliczony do kategorii dróg powiatowych.

Inwestycja w zakresie DW 678 polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej poza odcinkami budowy po nowej trasie na projektowanych obejściach miejscowości Mazury i Brok.

Zrealizowanie zadania w powiązaniu z przeprowadzonymi w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 i RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013 inwestycjami, polegającymi na budowie drugiej jezdni dróg wojewódzkich nr 678 i 682 od Białegostoku (Kleosina) do Łap oraz wyprowadzeniu ich z szeregu miejscowości (wybudowano obwodnice Księżyna, Zalesian, Markowszczyzny, Turośni Dolnej, Uhowa) pozwoli na znacznie lepsze szybsze bardziej ekonomiczne skomunikowanie z Białymstokiem największego ośrodka miejskiego (BOF) powiatu białostockiego – Łap, a także Wysokiego Mazowieckiego, jednego z ważniejszych w skali regionu ośrodków powiatowych.

Realizując cele FEdP powstanie wysokiej jakości ciąg drogowy łączący (BOF) Łapy, Wysokie Mazowieckie i okolice z siecią TEN-T, który pozwoli na dogodne skomunikowanie z siecią dróg krajowych i międzynarodowymi korytarzami transportowymi tworząc (odporne na zmiany klimatu, zgodne z zasadą DNSH) alternatywne połączenie o znacząco poprawionym poziomie brd (w tym zwiększające bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu).

Projektem nie jest objęty odcinek przejścia przez Sokoły w ciągu DW 678 od km 36+013 do km 39+315, jako że obecnie trwają roboty, których rezultatem będzie powstanie w 2024 r. obwodnicy tej miejscowości z RFRD.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpią istotne zmiany przebiegu dróg wojewódzkich pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem a m. Roszki Wodźki oraz w rejonie Łap: powstanie obejście m. Roszki Wodźki, wybudowany zostanie: odc. po nowym śladzie od m. Płonka – Strumianka do obwodnicy Łap, część obwodnicy Łap w ciągu DW 681 omijająca miasto od północy, druga część obwodnicy od końca odc. DW 682 we wschodniej części miasta, w ciągu DW 678 powstaną także obejścia m. Mazury oraz Brok.

Wykonane zostaną m. in.: roboty drogowe: obwodnice, skrzyżowania nawierzchnia chodniki drogi dla rowerów ekrany akustyczne zieleń obiekty inżynierskie tj. przepusty; infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa oświetlenie uliczne sygnalizacja świetlna kanał technologiczny i pozostałe.

Nowe odcinki dróg wojewódzkich przyczynią się do: oszczędności czasu w przewozach, wzrostu nośności do 115kN/oś, poprawy warunków życia mieszkańców, wyższego komfortu podróży, mniejszego hałasu i zanieczyszczenia wzdłuż drogi, podniesienia estetyki drogi czy też zmniejszenia uciążliwości drogi dla środowiska

Zamiarem Projektu zgodne z celami FEdP jest:

 • zwiększenie spójności(poprawę połączenia) dróg Nr 678 681 i 682 z krajowym systemem transportowym (S19 pośrednio S8 DK66) oraz siecią TEN-T
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz:
 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu i ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń
 • poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska oraz zmniejszenie oddziaływań w zakresie zmian klimatu (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych)

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Inwestycja w powiązaniu z planowanymi działaniami komplementarnymi na sieci dróg krajowych i woj. przyniesie poprawę dostępności transportowej całego regionu Dlatego też Projekt w swoim zakresie docelowo skierowany jest wszystkich grup odbiorców będących użytkownikami dróg wojewódzkich w tym obszarze Publiczny charakter drogi gwarantuje równy i nieograniczony dostęp dla wszystkich jej użytkowników: mieszkańcy województwa w tym:

 • mieszkańcy okolic dojeżdżający do pracy lub korzystający z opieki zdrowotnej czy urzędów tzw: ruch lokalny (gospodarczy)
 • użytkownicy dróg w tym korzystający z ruchu tranzytowego oraz:
 • potencjalni oraz obecni inwestorzy ich kontrahenci korzystający z infrastruktury
 • turyści studenci służby ratunkowe i inni

Ponadto Projekt jest zgody z art. 9 rozp. ogólnego i pozytywnie wpłynie na zagadnienia z zakresu równości i wyrównywania szans, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami eliminacji barier.

Drogi nr 678, 681 i 682 przebiegają przez tereny wiejskie i obszar miasta nieposiadającego statusu miasta powiatowego i zapewniają komunikację obszarów w mniejszym lub większym stopniu peryferyjnych z  siecią dróg krajowych z większymi ośrodkami miejskimi oraz największym ośrodkiem regionu Białymstokiem.

Inwestycja podniesie standard dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz ułatwi dostęp do szkół średnich. Tym samym wyrównane zostaną szanse edukacyjne dzieci z tych obszarów w zestawieniu z szansami tych z terenów gdzie infrastruktura edukacyjna zlokalizowana jest blisko miejsca zamieszkania.

Wyrównane zostaną także szanse dorosłych mieszkańców wsi i terenów peryferyjnych w odniesieniu do ludności miejskiej czy też z miejsc wyposażonych w dobre drogi lepsza komunikacja to łatwiejszy dojazd do pracy, ośrodków zdrowia placówek oświatowych i instytucji publicznych. Ponadto przebudowa dróg skróci czas przejazdu nie tylko prywatnych użytkowników, ale także służb ratunkowych.

Ominięcie wsi, które zyskają obwodnice a przede wszystkim miasta Łapy pozwoli na zdecydowanie szybszą jazdę, co umożliwi sprawniejszy przejazd służb i zbliży czas ich dotarcia na miejsce wezwania do tego jaki występuje w dużych ośrodkach miejskich.

Wyższa jakość drogi i lepsze połączenie w tym BOF z siecią dróg krajowych to także większa szansa na inwestycje wzdłuż całej trasy Wysokie Mazowieckie-Roszki Wodźki-Łapy-Białystok i możliwość  powstawania tu nowych miejsc pracy. Tym samym rozwój infrastruktury drogowej będzie przyczyniał się do zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Produkty projektu powstaną po zakończeniu realizacji projektu i przewiduje się osiągnięcie wskaźników:

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich: 12,114 km

Długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg wojewódzkich: 13,169 km

oraz wskaźników rezultatu:

Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej: 18,579 osobodni/rok

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Możesz również polubić…

Skip to content