Łomża – Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Priorytet 04 Spójna sieć transportowa, Działania 04.01 Infrastruktura drogowa

Projekt Nr FEPW.04.01-IP.01-0001/23 pn.:

Łomża - Mężenin - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679

Całkowita wartość inwestycji 

253 372 763,25 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

215 366 848,76 zł

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)

38 005 914,49 zł

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków (Realizator)  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 06.2024 – 06.2026

Projekt „Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679” obejmuje budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin. Odcinek objęty inwestycją rozpoczyna się w km 5+796 w miejscu połączenia drogi wojewódzkiej nr 679 ze starodrożem drogi krajowej nr 63 a swój koniec ma w km 32+717 w dowiązaniu bezpośrednio do drogi krajowej S8. Łączna długość trasy wynosi 26,921 km.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podlaskiego:

 • w powiecie łomżyńskim, na terenie gminy Łomża,
 • w powiecie zambrowskim, na terenie gminy Rutki.

Zrealizowanie zadania pozwoli na ustanowienie niezbędnych połączeń terenów obsługiwanych przez drogę wojewódzką nr 679, położonych w powiecie łomżyńskim i zambrowskim do sieci TEN-T, tj. dróg ekspresowych S8 i S61. Bezpośrednie połączenie z drogą S8 spełnia wymogi kryterium oceny „Zachowanie jednolitych parametrów technicznych”. Wykreowany zostanie też wysokiej jakości szlak komunikacyjny łączący ośrodek subregionalny - Łomżę ze stolicą województwa – Białymstokiem, komplementarny do drogi krajowej nr 64.

Obszar inwestycji wymaga interwencji poprzez poprawę jego dostępności oraz skuteczne włączenie go do regionalnej infrastruktury transportowej Realizacja przyczyni się do szeroko rozumianej poprawy międzysektorowej dostępności transportowej w tym do sprawnych przewozów towarów oraz ludności. Pod kątem dostępności zewnętrznej inwestycja polepszy jakość połączenia z siecią TEN-T oraz z systemem dróg krajowych na terenie powstającego MOF Miasta Łomża.

Konieczność realizacji Projektu wynika z potrzeby: zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na transport i zwiększenie przepustowości, uzupełnienia istniejących i realizowanych sieci drogowych o brakujące połączenia i rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej, poprawy niezawodności i bezpieczeństwa sieci dróg. (zwłaszcza niezmotoryzowanych uczestników) ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko i aklimatyzacji do zmian klimatu, poprawy dostępności dla osób z obszarów peryferyjnych, zwiększenia konkurencyjności regionu.

Zakres projektu pośrednio będzie oddziaływał na obszary miejskie, a spodziewanymi efektami będą m. in.: skrócenie czasu podróży i zwiększenie przepustowości oraz komfortu jazdy do i z miast, poprawa mobilności mieszkańców regionu, podniesienie atrakcyjności terenów wzdłuż nowo-wybudowanej i przebudowanej drogi, poprawa warunków wymiany ekonomicznej, podniesienie warunków życia mieszkańców znajdujących się nie tylko w obszarze oddziaływania samej DW 679 ale również poza nią rozumianych jako dostępność do usług publicznych czy do miejsc pracy szkół ośrodków zdrowia infrastruktury społecznej i innych instytucji oddalonych od miejsca zamieszkania, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez przeciwdziałanie peryferyzacji obszarów oddalonych od miast co bezpośrednio powoduje ubożenie społeczeństwa, zwiększanie dostępności wewnątrz-regionalnej (powodującą konieczność poprawy dostępności do głównych ośrodków wzrostu z peryferyjnych części regionów), zmniejszanie dysproporcji w poziomie dostępu do usług i podstawowych dóbr pomiędzy zmarginalizowanymi obszarami wiejskimi i położonymi peryferyjnie ze złą infrastrukturą drogową a obszarami w pobliżu większych ośrodków.

Zakres planowanych robót obejmuje m. in:

 • roboty drogowe: nawierzchnia zjazdy skrzyżowania korekta łuków budowa zatok chodniki budowa nowej drogi dla rowerów zagospodarowanie zieleni odcinkowo oświetlenie i inne
 • obiekty inżynierskie m.in.: mosty przepusty infrastruktura techniczna nowy system odwodnienia korpusu drogowego kanalizacja deszczowa i inne.

Nowe odcinki dróg wojewódzkich przyczynią się do: oszczędności czasu w przewozach, wzrostu nośności do 115kN/oś, poprawy warunków życia mieszkańców, wyższego komfortu podróży, mniejszego hałasu i zanieczyszczenia wzdłuż drogi, podniesienia estetyki drogi czy też zmniejszenia uciążliwości drogi dla środowiska.

Zamiarem Projektu zgodne z celami FEPW jest:

 • zwiększenie spójności DW679 z krajowym systemem transportowym (S8, pośrednio S61) oraz siecią TEN-T
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu (wynikającą m.in. ze zlokalizowania przystanków autobusowych w zatokach, budowy ścieżek rowerowych, odcinków chodników wyeliminowania nienormatywnych łuków pionowych i poziomych poprawy jakości nawierzchni jezdni, ze zwiększenia jej szerokości z przebudowy skrzyżowań ograniczenia liczby zjazdów poprzez budowę dróg zbiorczych)

a także:

 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu i ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń
 • poprawa warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży mniejszy hałas i zanieczyszczenia

wzdłuż drogi, podniesienie estetyki drogi

 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska oraz zmniejszenie oddziaływań w zakresie zmian

klimatu (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych)

 • pozytywny wpływ na rozwój transportu zbiorowego
 • rozwój „zrównoważonej mobilności” związany z większą liczbą osób korzystających z rowerów

elektrycznych hulajnóg itp

 • poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji docelowo przyczyni się do wzrostu zamożności mieszkańców.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Inwestycja w powiązaniu z planowanymi działaniami komplementarnymi na sieci dróg krajowych i woj. przyniesie poprawę dostępności transportowej całego regionu Dlatego też Projekt w swoim zakresie docelowo skierowany jest wszystkich grup odbiorców będących użytkownikami dróg wojewódzkich w tym obszarze.

Publiczny charakter drogi gwarantuje równy i nieograniczony dostęp dla wszystkich jej użytkowników
m. in.: mieszkańcy województwa w tym mieszkańcy okolic dojeżdżający do pracy lub korzystający z opieki zdrowotnej czy urzędów korzystający z ruchu tranzytowego potencjalni oraz obecni inwestorzy ich kontrahenci turyści studenci służby ratunkowe i inni.

Ponadto Projekt jest zgody z art. 9 rozp. ogólnego i pozytywnie wpłynie na zagadnienia z zakresu równości i wyrównywania szans, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami eliminacji barier.

Droga Nr 679 na odcinku zadania przebiega przez tereny wiejskie i zapewnia komunikację obszarów peryferyjnych z siecią dróg krajowych, z subregionalnym ośrodkiem miejskim – Łomżą oraz największym ośrodkiem regionu – Białymstokiem.

Inwestycja podniesie standard dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz ułatwi dostęp do szkół średnich. Tym samym wyrównane zostaną szanse edukacyjne dzieci z tych obszarów w zestawieniu z szansami tych z terenów gdzie infrastruktura edukacyjna zlokalizowana jest blisko miejsca zamieszkania.

Wyrównane zostaną także szanse dorosłych mieszkańców wsi i terenów peryferyjnych w odniesieniu do ludności miejskiej czy też z miejsc wyposażonych w dobre drogi – lepsza komunikacja to łatwiejszy dojazd do pracy, ośrodków zdrowia, placówek oświatowych i instytucji publicznych. Ponadto przebudowa dróg skróci czas przejazdu nie tylko prywatnych użytkowników, ale także służb ratunkowych. Zdecydowanie szersza jezdnia w idealnym stanie pozwoli na szybszą jazdę, co umożliwi sprawniejszy przejazd służb i zbliży czas ich dotarcia na miejsce wezwania do tego, jaki występuje w dużych ośrodkach miejskich.

Wyższa jakość drogi i lepsze połączenie z siecią dróg krajowych to także większa szansa na inwestycje wzdłuż całej trasy drogi wojewódzkiej i możliwość powstawania tu nowych miejsc pracy. Tym samym rozwój infrastruktury drogowej będzie przyczyniał się do zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Produkty projektu powstaną po zakończeniu realizacji projektu i przewiduje się osiągnięcie wskaźników:

 • Długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg wojewódzkich 26,769 km
 • Wsparta infrastruktura rowerowa 19,532 km
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt.

(Drogę Nr 679 po przebudowie należy uznać za obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

oraz wskaźników rezultatu:

 • Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej         10 525 osobodni/rok
 • Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych

lub zmodernizowanych dróg                                                                     37 475 863 pasażero-km/rok

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Możesz również polubić…

Skip to content