Tykocin – Jeżewo Stare – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-004/13 pn.:

Tykocin – Jeżewo Stare – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671

Całkowita wartość inwestycji 19 917 076,78 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 19 717 906,01 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego) 199 170,77 zł.

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 01.2014 – 10.2014

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim w gminie Tykocin.

Projekt „Tykocin – Jeżewo Stare – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” obejmuje przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 64+920 do km 71+303 o długości 6,38 km. Początek inwestycji dowiązano do przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej na końcu zabudowy m. Tykocin, zaś koniec w obrębie węzła „Jeżewo” do odcinka zrealizowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S-8 Białystok – Jeżewo Stare. Droga na całej trasie przebiega w terenie o zagospodarowaniu w przeważającej mierze rolniczym, miejscami leśnym, z dala od większych skupisk ludzkich.

Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego, jak też przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

 • zwiększenie spójności drogi Nr 671 z krajowym systemem transportowym,
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.
 • Ponadto projekt zakłada:
 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
 • poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska,
 • intensyfikację ruchu turystycznego w Tykocinie i okolicach.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

 • skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o 34,0 %;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 115 kN/oś;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
 • wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 5,9 %;

– poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi kat. Z -7,0 m jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz.U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane; – znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całego odcinka przebudowy po stronie lewej, , przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych; – ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa- udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogiprzebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, – budowę kanału technologicznego); – znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne (cash-flow dodatni) a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;

 • wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Możesz również polubić…

Skip to content