Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/12 pn.:

Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678

Całkowita wartość inwestycji 24 737 483,50 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 24 481 584,66 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego) 255 898,84 zł.

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 01.2013 – 12.2014

Planowana inwestycja obejmuje most przez rzekę Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Tołcze – Sokoły. Projekt przewiduje przebudowę obiektu polegającą na wymianie konstrukcji ustroju niosącego i częściowej wymianie i wzmocnieniu konstrukcji podpór z dostosowaniem całości do klasy A wg PN-85/S-10030 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni dojazdów na odcinku bezpośrednio sąsiadującym z mostem. Ruch pieszy i rowerowy zostanie odseparowany od jezdni, ale będzie znajdował się w obrębie pomostu obiektu.

Projekt przebudowy mostu wykonano wspólnie z projektem przebudowy dojazdów do mostu. W kierunku Wysokiego Mazowieckiego projektowany łączny odcinek ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego ma długość 330 m, zaś w stronę Białegostoku projektowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego ma długość 230 m.

Celem wykonania przebudowy obiektu jest zapewnienie odpowiedniej nośności, odpowiadającej klasie drogi oraz poprawa bezpieczeństwa, przez zapewnienie separacji ruchu drogowego od pieszego. Na zmodernizowanych odcinkach drogi poprawią się zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Zmniejszy się również hałas oraz emisja gazów i pyłów do powietrza. Poprawią się warunki dla ruchu tranzytowego i komunikacji zbiorowej. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnie zniszczonej nawierzchni są znaczne, a wiążą się z kilkakrotnymi

w ciągu roku zabiegami remontów cząstkowych.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP m.in.:

zwiększenie spójności drogi Nr 678 z krajowym systemem transportowym,
zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
dostosowanie mostu do przenoszenia większych obciążeń,
zmniejszenie uciążliwości mostu dla środowiska (poprzez zastosowanie stosownego odwodnienia).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

Obniżenie nakładów na bieżące utrzymanie drogi: – na podstawie „Instrukcji efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich” obliczono, że w perspektywie do roku 2025 (10 lat eksploatacji) nakłady na odcinek drogi objęty projektem znacząco spadną (szczegółowy opis Studium Wykonalności rozdział 8).
Obniżenie natężenia hałasu: – w wyniku inwestycji zostaną wymienione m.in. płyty pomostu i co oczywiste zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. W danym momencie jezdnia jest w złym stanie technicznym, ponieważ występują na niej spękania oraz jest skoleinowana. Co prawda otaczający teren jest niezabudowany, to jednak występują na nim siedliska ptaków oraz zwierząt. Przebudowa radykalnie zmieni istniejącą sytuację w zakresie klimatu akustycznego, przez co zdecydowanie poprawią się warunki bytowania występującej tam fauny.
Podniesienie bezpieczeństwa ekologicznego – w chwili obecnej odwodnienie mostu odbywa się powierzchniowo na pobocza, skąd woda ścieka bez podczyszczenia z obróbek blacharskich na końcach gzymsów na teren poza obiektem. Część wód spływa spadkami podłużnymi na końce obiektu, gdzie przecieka przez dylatacje. W związku z możliwością wycieku na jezdnię substancji ropopochodnych, jak również innych transportowanych chemikaliów i brakiem odpowiednich rozwiązań na obiekcie, występuje ryzyko skażenia okolicznego obszaru. Tym większe ma to znaczenie, iż most zlokalizowany jest na terenie bardzo cennym przyrodniczo, tj. w Narwiańskim Parku Narodowym. Po przebudowie woda opadowa zostanie sprowadzona systemem wpustów odwodnieniowych do kolektora podwieszonego do spodu płyty pomostu, następnie doprowadzona do separatorów części oleistych, usytuowanych w koronie drogi za mostem w celu oczyszczenia i następnie ściekami powierzchniowymi po koronie nasypu drogi i po terenie zalewowym do rzeki. Zastosowanie takiego rozwiązania zdecydowanie poprawi sytuację w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego terenu położonego w pobliżu mostu, a przede wszystkim wód rzeki Narew.
Obniżenie kosztów użytkowników drogi – jak już wielokrotnie stwierdzano, jedynym rozwiązaniem w wariancie „bez inwestycji” jest zamknięcie mostu dla samochodów ciężarowych za około 5 lat, natomiast dla osobowych taka konieczność pojawić się może za lat kilkanaście. Efektem tego byłoby poprowadzenie ruchu przenoszonego obecnie przez most przez Łapy, co wiązałoby się wydłużeniem trasy o 4,7 km. Następstwem takiego stanu rzeczy byłby znaczący wzrost kosztów użytkowników drogi. Szczegółowa analiza w tym zakresie zawarta jest w Studium Wykonalności w pkt. 8 poświęconym analizie ekonomicznej projektu.
Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych regionu – dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność komunikacyjna Białegostoku, miasta skupiającego znaczną część ruchu turystycznego w regionie, w szczególności dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego i poruszających się z tamtego kierunku. Wynika to z faktu, iż turyści nie będą zmuszeni do nadkładania blisko 5 km drogi i przejazdu przez Łapy. Miasto oferuje wiele atrakcji turystycznych. Wypoczynkowi sprzyja dobrze rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna a także bogata oferta instytucji kultury.

Dnia 8 grudnia 2014r. nastąpiło zakończenie rzeczowe realizacji Projektu potwierdzone podpisaniem protokołu ostatecznego odbioru robót.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Możesz również polubić…

Skip to content