Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653. Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/11 pn.: Malinówka – Zielone Kamedulskie

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/11 pn.:
Malinówka – Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653

Całkowita wartość inwestycji: 37 216 582,73 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 36 839 112,48 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego): 377 470,25 zł.

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 05.2012–11.2014

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie suwalskim na terenie gmin Bakałarzewo i Suwałki i obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku o długości 14,655 km (po uwzględnieniu wyłączonego kolizyjnego odcinka 0,914 km od km 27+338 do km 28+252). Początek inwestycji przyjęto w km 13+108 (na końcu m. Bakałarzewo), zaś koniec w km 28+677 (granica m. Suwałki). Trasa objęta projektem łączy się z dwoma odcinkami drogi wojewódzkiej Nr 653 przebudowanymi w ramach projektów zrealizowanych ze środków ZPORR:

Z/2.20/I/1.1.1/14/04 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 od granicy województwa do Bakałarzewa, Z/2.20/I/1.1.1/6/04 – Przebudowa ulic 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 652 i 653 w Suwałkach.

Inwestycja obejmuje:

wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do 7,0 m (maksymalna szerokość dopuszczona przez przepisy dla przyjętej kategorii), a także wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążenia ruchem KR3, budowę i przebudowę 13 par zatok autobusowych,
budowę zatoki do kontroli ruchu i transportu drogowego,
budowę zatok parkingowych,
przebudowę mostu na rzece Czerwonka w km 14+361 na przepust,
przebudowę mostu na rzece Szczeberka w km 22+525,5,
przebudowę przepustów pod drogą główną (21 szt.),
budowę przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym,
budowę ciągu pieszo-rowerowego od m. Przebród do m. Suwałki o długości ok. 5,299 km oraz od m. Bakałarzewo do m. Malinówka o długości 1,399 km,
budowę chodników w terenie zabudowy (w m. Przebród o długości 2,363 km, w m. Żyliny o długości o 0,628 km),
przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
poprawę systemu odwodnienia, m.in. poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika odparowującego w m. Przebród,
przebudowę kolidujących z inwestycją istniejących linii energetycznych i kabli telekomunikacyjnych,
budowę oświetlenia drogowego w m. Przebród oraz w m. Żyliny,
budowę zasilania oznakowania aktywnego w m. Przebród,
wykonanie nowej organizacji ruchu – oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym wysepek segregujących.
budowę i przebudowę miejsc dostępu do drogi,
budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi na potrzeby planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczącej sieci szerokopasmowej.

Podjęcie inwestycji jest konieczne ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi. Nośność obiektów i konstrukcji nawierzchni jest niewystarczająca i nie odpowiada warunkom technicznym, wymaganym dla drogi klasy „G”. Jezdnia jest zbyt wąska, pobocza są w złym stanie, brakuje chodników w miejscowościach i ścieżek rowerowych (względnie ciągów pieszo-rowerowych) na odcinkach intensywnego ruchu rowerowego oraz zatok autobusowych i miejsc parkingowych. W połączeniu z dużym natężeniem ruchu sprawia to, iż poziom bezpieczeństwa na drodze z roku na rok wyraźnie obniża się.

Potrzeba realizacji projektu wynika również z:

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów, jak i pieszych ze względu na ubytki nawierzchni, wykruszenia krawędzi nawierzchni, częściowy brak poboczy we właściwym stanie i chodników,
konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatok autobusowych i miejsc parkingowych, budowa nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „G”: jezdnia będzie miała szerokość odpowiednią dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome i pionowe. Wybudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do kontroli pojazdów.

Z technicznego punktu widzenia konieczność przebudowy jest spowodowana także niedrożnością istniejącego odwodnienia, które nie zapewnia sprawnego odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi oraz przyległego terenu.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

zwiększenie spójności drogi Nr 653 z krajowym systemem transportowym,
zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze kategorii wojewódzkiej. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100 (a nawet do 115) kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o ok. 19,70 %;
skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi do 12,7 %;
poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi kat. Z -7,0 m jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz.U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668);
znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych;
ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

Dnia 14 litopada 2014r. zakończono rzeczową realizację Projektu poprzez podpisanie protokołu ostatecznego odboru robór.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Możesz również polubić…

Skip to content