Pliki do pobrania

Zajęcie pasa drogowego

Uwaga!
Wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać najpóźniej 3 tygodnie przed terminem planowanego zajęcia.

wniosek lokalizacja zjazdu
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację i umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie reklamy na pasie drogowym.
wniosek zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
wniosek Obiekt
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym
wniosek – infrastruktura
Oświadzceniu o ilości zatrudnianych osób.

Lokalizacja zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.
wniosek lokalizacja zjazdu

Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
Od dnia 19 października 2012 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących przejazdów pojazdów nienormatywnych. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) zarząd dróg wydaje stosowne zezwolenia.
Miejsce składania dokumentów
Wnioski o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego należy składać w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6.

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zezwolenia.

Wzór wniosku do pobrania

Stawki opłat wynoszą:

 • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
 • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

Opłatę należy uiścić na konto KB SA II/Białystok Nr 11 1500 1344 1213 4002 6603 0000 przed złożeniem wniosku i dołączyć potwierdzenie wpłaty do formularza wniosku na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Typ zezwolenia wydawanego przez PZDW

Zezwolenie Pojazdy nienormatywne
kategoria I a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
 1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
 2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.
 3. PZDW wydaje zezwolenie dla przejazdu po drodze wojewódzkiej, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 4. Wydając zezwolenie, PZDW wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
 5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
 6. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami);
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Wniosek o udostępnienie informacji niejawnych

Co zrobić kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?
Prosimy wypełnić poniższy formularz i przesłać go drogą elektroniczną lub pocztą. Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na twój wniosek elektronicznie lub listownie
Wniosek_o_udostepnienie_informacji

Mapa dróg wojewódzkich

11 mapa sieci drog pzdw bialystok

Klasy i kategorie dróg
 • Droga główna – G
 • Droga zbiorcza – Z

Struktura organizacyjna
struktura_organizacyjna_rdw_2012

struktura_organizacyjna_pzdw_2012

Standardy techniczne obowiązujące na drogach

wt_beton_asfaltowy_ac11_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_beton_asfaltowy_ac16_do_warstwy_wiazacej_kr5_kr6

wt_beton_asfaltowy_ac22_do_warstwy_wiazacej_kr5_kr6

wt_beton_asfaltowy_ac22_do_warswty_podbudowy_kr5_kr6

wt_oznakowanie_poziome wt_podbudowa_z_kruszywa_stabilizowanego_mechanicznie

wt_sma5dhs_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_sma8la_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_sma11_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_wymagania_wobec_badania_typu_mieszanek_mineralno_asfaltowych

wt_znaki_pionowe_i_konstrukcjie_wsporcze

wt_zwiazania_mieczywarstwowe_oraz_polaczenia_i_grubosci_pakietow_warstw

zarzadzenie_2014_3_dyrektora_podlaskiego_zarzadu_drog_wojewodzkich_w_bialymstoku

Standardy zimowego utrzymania dróg

zudstandardy

Możesz również polubić…

Skip to content