Informacja o planowanych inwestycjach z kanałami technologicznymi na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego – Zarządu Województwa Podlaskiego – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zm.) informuje, że planuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania o nazwie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał technologiczny może być udostępniony na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f Ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul Elewatorska 6,
15-620 Białystok

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku bip-pzdw.wrotapodlasia.pl oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl.

Możesz również polubić…

Skip to content