Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-007/11 pn.: „Janów – Korycin – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671”

Całkowita wartość inwestycji: 25 670 201,84 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 385 966,18 zł.
(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego): 256 424,66 zł.
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 04.2012–09.2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie sokólskim na terenie gmin Korycin i Janów i obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku o długości 9,29 km. Początek inwestycji przyjęto w km 17+310 drogi wojewódzkiej (koniec m. Janów), zaś koniec w km 26+591,61 (przed skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 8 w m. Korycin). Inwestycja obejmuje:

rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości 9,29 km,
poszerzenie jezdni z szerokości około 5,5 m do szerokości 7,0 m (maksymalna szerokość dopuszczona przez przepisy dla przyjętej kategorii),
wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem kategorii KR3 i podniesienie nośności do 100 kN/oś,
korektę nienormatywnej niwelety i łuków poziomych,
przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
budowę zatok autobusowych wraz z peronami,
budowę zatoki do kontroli ruchu i transportu drogowego,
przebudowę drogowych obiektów inżynierskich pod koroną drogi,
przebudowę miejsc dostępu do drogi,
oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia brd,
budowę kanalizacji deszczowej w m. Romaszówka,
budowę, rozbiórkę i przebudowę istniejących linii teletechnicznych,
budowę, rozbiórkę i przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych,
budowę, rozbiórkę i przebudowę linii oświetlenia drogowego,
budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi na potrzeby planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczącej sieci szerokopasmowej.

Podjęcie inwestycji jest konieczne ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi. Nośność obiektów i konstrukcji nawierzchni jest niewystarczająca i nie odpowiada warunkom technicznym, wymaganym dla drogi klasy „Z”. Jezdnia jest zbyt wąska, pobocza są w bardzo złym stanie, brakuje chodników, ścieżek rowerowych, względnie ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych, co w połączeniu z dużym natężeniem ruchu sprawia, iż poziom bezpieczeństwa z roku na rok wyraźnie obniża się.

Potrzeba realizacji projektu wynika również z:

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów, jak i pieszych ze względu na zbyt wąską jezdnię, ubytki nawierzchni, wykruszenia krawędzi nawierzchni, częściowy brak poboczy we właściwym stanie i chodników,
konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatoki do kontroli pojazdów, budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „Z”: jezdnia będzie miała szerokość odpowiednią dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome i pionowe. Wybudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do kontroli pojazdów. Z technicznego punktu widzenia konieczność przebudowy jest spowodowana także niedrożnością istniejącego odwodnienia, które nie zapewnia sprawnego odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi oraz przyległego terenu.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

zwiększenie spójności drogi Nr 671 z krajowym systemem transportowym,
zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze kategorii wojewódzkiej klasy „Z”.
W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100–115 kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o ok. 37 %;
skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 8,3 %;
poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi kat. Z -7,0 m jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz. U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668);
znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych;
ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne (cash-flow dodatni) a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-001/11 pn.: JANÓW – KORYCIN – PRZEBUDOWA DOGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671

Możesz również polubić…

Skip to content