Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-003/10 pn.: pn. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678
NA ODCINKU BIAŁYSTOK – KLEOSIN

Całkowita wartość inwestycji: 48 336 623,88 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 42 247 933,77 zł.
(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego): 4 694 214,87 zł.
Beneficjent: Lider Projektu WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Partner Projektu: MIASTO BIAŁYSTOK
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta (Lidera Projektu): Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 06.2011–10.2013

Projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi na odcinku o długości ok. 2,3 km. Zakres robót w ramach inwestycji obejmuje:

Podjęcie inwestycji jest konieczne i uzasadnione ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi. Nośność obiektów i konstrukcji nawierzchni jest niewystarczająca i nie odpowiada warunkom technicznym, wymaganym dla drogi klasy „G”. Jezdnia jest zbyt wąska, brakuje poboczy, chodników (ewentualnie są one bardzo wyeksploatowane), ścieżek rowerowych, względnie ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych, co w połączeniu z lawinowo rosnącym natężeniem ruchu sprawia, iż poziom bezpieczeństwa z roku na rok wyraźnie obniża się.

Potrzeba realizacji projektu wynika również z:

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów, jak i pieszych ze względu na zbyt wąską jezdnię, ubytki nawierzchni, wykruszenia krawędzi nawierzchni, częściowy brak poboczy i chodników,
konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

Poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu służyć będzie przede wszystkim przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz budowa nowego wiaduktu obok istniejącego, budowa drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa parkingu do kontroli i ważenia pojazdów, przebudowa i budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz gruntowna przebudowa miejsc włączenia do ruchu.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „G”: jezdnie będą miały szerokość maksymalną dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome. Wybudowane lub przebudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi z z 5 minut i 5 sekund do 3 minut i 49 sekund (tj.: o ok. 25,0 %);
skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 8 %;
poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi tej kategorii jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz.U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668);
znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz budowa nowego wiaduktu obok istniejącego, budowa drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa parkingu do kontroli i ważenia pojazdów, przebudowa i budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz gruntowna przebudowa miejsc włączenia do ruchu);
ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla małych zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „G”: jezdnie będą miały szerokość maksymalną dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome. Wybudowane lub przebudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Z technicznego punktu widzenia konieczność przebudowy jest spowodowana także niedrożnością istniejącego odwodnienia, które nie zapewnia sprawnego odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi oraz przyległego terenu. Inwestycja przyniesie też zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu. Dzięki usprawnieniu komunikacji w newralgicznym miejscu sieci drogowej na terenie powiatu białostockiego, duża jego część stanie się znacznie łatwiej dostępna z punktu widzenia komunikacji drogowej. W dalszej perspektywie przebudowa kolejnych odcinków drogi Nr 678 oraz planowana budowa obwodnicy Białegostoku (DK19) sprawi, że coraz większe obszary regionu będą stopniowo włączane w bieg życia gospodarczego województwa. Inwestycja przyczyni się również do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach. Duże znaczenie w tym kontekście będzie miała dobudowa drugiej jezdni i wiaduktu, czy ograniczenie dostępności drogi głównej (budowa dróg zbiorczych). Na całej długości trasy zostaną zastosowane także inne rozwiązania radykalnie zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego (lewoskręty, nowe oznakowanie). Z kolei wykonanie zatok autobusowych, zatok do ważenia i kontroli pojazdów, chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa obsługi pasażerów, pieszych i rowerzystów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania wielu istotnych problemów mieszkańców części województwa, pośrednio, ale w znacznym stopniu związanych ze stanem infrastruktury drogowej. Jednym z nich jest znikomy poziom inwestycji zewnętrznych, który w połączeniu z trudnymi warunkami prowadzenie działalności prowadzić musi do regresu gospodarczego, likwidowania obecnych miejsc pracy i przenoszenia działalności na tereny tworzące lepsze warunki. W konsekwencji pogłębiać to musi problemy na rynku pracy i stopień peryferyzacji obszaru, a tym samym powoduje ubożenie społeczeństwa. Poprawa stanu infrastruktury powinna zahamować, a w przyszłości odwrócić kierunek tych zjawisk i zwiększyć obszar potencjalnych terenów inwestycyjnych.

budowę drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka w Kleosinie,
przebudowę istniejącego oraz budowę nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP relacji Białystok – Czeremcha,
budowę mostu i kładki dla pieszych nad rzeką Horodnianką,
dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności 100 kN/oś,
korektę szerokości jezdni istniejącej do 7,0 m – 8,0 m,
budowę parkingu do kontroli i ważenia pojazdów,
przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę i budowę nowych chodników,
budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
przebudowę miejsc włączenia do ruchu,
przebudowę kolidującej infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Efektem wykonania inwestycji będzie:

przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze kategorii wojewódzkiej klasy „G”. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100 – 115 kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz budowa nowego wiaduktu obok istniejącego, budowa drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa parkingu do kontroli i ważenia pojazdów, przebudowa i budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz gruntowna przebudowa miejsc włączenia do ruchu
poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu. Dla celów prawidłowego przygotowania procesu inwestycyjnego rozważono warianty planowanego przedsięwzięcia oraz przeanalizowano alternatywne rozwiązania techniczne.

Możesz również polubić…

Skip to content