Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-003/10 pn.: pn. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678
NA ODCINKU BIAŁYSTOK – KLEOSIN

Całkowita wartość inwestycji: 48 336 623,88 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 42 247 933,77 zł.
(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego): 4 694 214,87 zł.
Beneficjent: Lider Projektu WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Partner Projektu: MIASTO BIAŁYSTOK
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta (Lidera Projektu): Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 06.2011–10.2013

Projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi na odcinku o długości ok. 2,3 km. Zakres robót w ramach inwestycji obejmuje:

Podjęcie inwestycji jest konieczne i uzasadnione ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi. Nośność obiektów i konstrukcji nawierzchni jest niewystarczająca i nie odpowiada warunkom technicznym, wymaganym dla drogi klasy „G”. Jezdnia jest zbyt wąska, brakuje poboczy, chodników (ewentualnie są one bardzo wyeksploatowane), ścieżek rowerowych, względnie ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych, co w połączeniu z lawinowo rosnącym natężeniem ruchu sprawia, iż poziom bezpieczeństwa z roku na rok wyraźnie obniża się.

Potrzeba realizacji projektu wynika również z:

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów, jak i pieszych ze względu na zbyt wąską jezdnię, ubytki nawierzchni, wykruszenia krawędzi nawierzchni, częściowy brak poboczy i chodników,
konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

Poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu służyć będzie przede wszystkim przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz budowa nowego wiaduktu obok istniejącego, budowa drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa parkingu do kontroli i ważenia pojazdów, przebudowa i budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz gruntowna przebudowa miejsc włączenia do ruchu.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „G”: jezdnie będą miały szerokość maksymalną dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome. Wybudowane lub przebudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi z z 5 minut i 5 sekund do 3 minut i 49 sekund (tj.: o ok. 25,0 %);
skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 8 %;
poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi tej kategorii jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz.U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668);
znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz budowa nowego wiaduktu obok istniejącego, budowa drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa parkingu do kontroli i ważenia pojazdów, przebudowa i budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz gruntowna przebudowa miejsc włączenia do ruchu);
ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla małych zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „G”: jezdnie będą miały szerokość maksymalną dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome. Wybudowane lub przebudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Z technicznego punktu widzenia konieczność przebudowy jest spowodowana także niedrożnością istniejącego odwodnienia, które nie zapewnia sprawnego odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi oraz przyległego terenu. Inwestycja przyniesie też zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu. Dzięki usprawnieniu komunikacji w newralgicznym miejscu sieci drogowej na terenie powiatu białostockiego, duża jego część stanie się znacznie łatwiej dostępna z punktu widzenia komunikacji drogowej. W dalszej perspektywie przebudowa kolejnych odcinków drogi Nr 678 oraz planowana budowa obwodnicy Białegostoku (DK19) sprawi, że coraz większe obszary regionu będą stopniowo włączane w bieg życia gospodarczego województwa. Inwestycja przyczyni się również do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach. Duże znaczenie w tym kontekście będzie miała dobudowa drugiej jezdni i wiaduktu, czy ograniczenie dostępności drogi głównej (budowa dróg zbiorczych). Na całej długości trasy zostaną zastosowane także inne rozwiązania radykalnie zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego (lewoskręty, nowe oznakowanie). Z kolei wykonanie zatok autobusowych, zatok do ważenia i kontroli pojazdów, chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa obsługi pasażerów, pieszych i rowerzystów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania wielu istotnych problemów mieszkańców części województwa, pośrednio, ale w znacznym stopniu związanych ze stanem infrastruktury drogowej. Jednym z nich jest znikomy poziom inwestycji zewnętrznych, który w połączeniu z trudnymi warunkami prowadzenie działalności prowadzić musi do regresu gospodarczego, likwidowania obecnych miejsc pracy i przenoszenia działalności na tereny tworzące lepsze warunki. W konsekwencji pogłębiać to musi problemy na rynku pracy i stopień peryferyzacji obszaru, a tym samym powoduje ubożenie społeczeństwa. Poprawa stanu infrastruktury powinna zahamować, a w przyszłości odwrócić kierunek tych zjawisk i zwiększyć obszar potencjalnych terenów inwestycyjnych.

budowę drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka w Kleosinie,
przebudowę istniejącego oraz budowę nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP relacji Białystok – Czeremcha,
budowę mostu i kładki dla pieszych nad rzeką Horodnianką,
dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności 100 kN/oś,
korektę szerokości jezdni istniejącej do 7,0 m – 8,0 m,
budowę parkingu do kontroli i ważenia pojazdów,
przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę i budowę nowych chodników,
budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
przebudowę miejsc włączenia do ruchu,
przebudowę kolidującej infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Efektem wykonania inwestycji będzie:

przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze kategorii wojewódzkiej klasy „G”. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100 – 115 kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz budowa nowego wiaduktu obok istniejącego, budowa drugiej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678 w ciągu ulic: Wiadukt – Zambrowska – Mazowiecka, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa parkingu do kontroli i ważenia pojazdów, przebudowa i budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz gruntowna przebudowa miejsc włączenia do ruchu
poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu. Dla celów prawidłowego przygotowania procesu inwestycyjnego rozważono warianty planowanego przedsięwzięcia oraz przeanalizowano alternatywne rozwiązania techniczne.

Może Ci się również spodoba

Skip to content