Konsultacje społeczne – Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647

W ramach inwestycji planuje się budowę drogi wojewódzkiej nr 647, zlokalizowanej po południowo-wschodniej stronie miasta Kolno. Otoczenie drogi stanowią w przeważającej większości użytki rolne, łąki oraz tereny leśne. W kilku miejscach w zależności od wariantu w otoczeniu drogi znajdują się farmy fotowoltaiczne.
Zakres dokumentacji projektowej przewiduje:
– wykonanie odcinka drogi wojewódzkiej po nowym śladzie,
– wykonanie 2 obiektów mostowych nad rzeką Łabna,
-wykonanie 3 skrzyżowań typu rondo dwóch z istn. drogą wojewódzką 647 oraz jedno z drogą krajową 63,
– wykonanie jezdni dodatkowych w celu obsługi terenów przyległych,
– wykonanie zjazdów do posesji oraz na istniejące drogi wewnętrzne,
– wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej, gdzie nie występuje jezdnia dodatkowa,
– wykonanie przepustów drogowych,
– wykonanie przepustów pod drogą wojewódzką na odcinku nowego przebiegu drogi, w miejscach naturalnych cieków, tj. na rowach melioracyjnych i rzekach Łabna,
– przebudowę koryta rzeki Łabna na odcinkach objętych przekroczeniem projektowanymi obiektami inżynierskimi,
– budowę systemu kanalizacji deszczowej z wylotem w rejonie rzeki Łabna,
– przebudowę sieci wodociągowej,
– przebudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej,
– przebudowę kanalizacji zrzutu z miejskiej oczyszczali ścieków
– budowę kanału technologicznego,
– budowę i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego,
– przebudowę słupów sieci WN
– przebudowę słupów sieci SN i nN
– przebudowę sieci telekomunikacyjnej
– wykonanie pozostałych sieci infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego.
Parametry techniczne projektowanej drogi:
Droga wojewódzka nr 647 (Obwodnica Kolna),
szerokość jezdni –7,0,
szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,0 m,
szerokość jezdni dodatkowych – 3,5 m wraz z mijankami i poboczem gruntowym 0,75 m.
Odwodnienie przedmiotowej drogi będzie zapewnione poprzez wykonanie rowów drogowych z odprowadzeniem wód opadowych w kierunku cieku naturalnego – rzeka Łabna,
W przypadku konieczności zostaną wykonane wpusty drogowe z przykanalikami i wylotami do rowów drogowych oraz inne elementy zapewniające sprawne odprowadzenie wód z jezdni drogi wojewódzkiej.
Inwestycja w proponowanym przebiegu dla każdego z wariantów nie zakłada wyburzenia budynków mieszkalnych ani gospodarczych.
W wariancie nr 3 projektowana droga przecina istniejącą farmę fotowoltaiczną.
Realizacja zamierzenia wymaga pozyskania gruntów pod pas drogowy (wykup działek z odszkodowaniem na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Zapewniona została obsłucha przyległego terenu poprzez zaprojektowanie dróg obsługujących teren przyległy i zjazdów i do każdej działki
.

Załączniki:

DW647K_199_Orient_0_Rys1-01

DW647K-W1_199_Syt_0_Rys2-01

DW647K-W1_199_Syt_0_Rys2-02

DW647K-W1_199_Syt_0_Rys2-03

DW647K-W1_199_Syt_0_Rys2-04

DW647K-W1_199_Syt_0_Rys2-05

Formularz wniosku:

DW647K_199_WniosekKonsultacjeSpoleczne

Możesz również polubić…

Skip to content