Informacja Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego – Zarządu Województwa Podlaskiego – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zm.) informuje, że planuje opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

  1. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 652 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów.”
  2. Budowa i rozbudowa skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.”

 

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym dróg wojewódzkich kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

Kanał technologiczny może być udostępniony na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul Elewatorska 6,

15-620 Białystok

 

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pzdw.bialystok.pl oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl.

 

 

ZESTAWIENIE INWESTYCJI

 

W nawiązaniu do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przedstawia zestawienie inwestycji, do których można zgłaszać zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego.

 

Nr drogi Odcinek drogi Planowane daty złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
652 Granica Województwa – Suwałki

 

– DŚU – I kw. 2017r.– ZRID – II kw. 2017r.
693 Skrzyżowanie w Milejczycach

 

– DŚU – III kw. 2016r.– ZRID – IV kw. 2016r.

Możesz również polubić…

Skip to content