Informacja o planowanych inwestycjach z kanałami technologicznymi

Tykocin

 

 

 

 

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego – Zarządu Województwa Podlaskiego – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Lipsk – Granica Państwa”.
  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród”.
  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Tykocin – Jeżewo Stare”.
  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze”.
  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka – Jelonka”.
  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki – Sejny”.
  • „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny”.
W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym dróg wojewódzkich kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał technologiczny może być udostępniony na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul Elewatorska 6,
15-620 Białystok
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
  • a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych., niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku bip.pzdw.wrotapodlasia.pl oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa ake@uke.gov.pl.

Możesz również polubić…

Skip to content