Hajnówka – Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-006/12 pn.:

Hajnówka – Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685

Całkowita wartość inwestycji 58 894 124,31 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 58 305 183,05 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego) 588 941,26 zł.

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 05.2013 – 10.2014

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie hajnowskim na terenie gminy miejskiej Hajnówka, gminy wiejskiej Hajnówka oraz gminy Dubicze Cerkiewne.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka o długości 20,287 km. Początek inwestycji przyjęto w km 45+022 (skrzyżowanie ul. Warszawskiej, Piłsudskiego, Kołodzieja i Klimek w Hajnówce), zaś koniec w km 65+300 (za m. Jelonka, na początku końcowego odcinka drogi wojewódzkiej, łączącego się z drogą krajową Nr 66 w Kleszczelach, który został wyremontowany w latach 2000 – 2004).

Poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu służyć będzie przede wszystkim poszerzenie jezdni, jak również budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Nie bez znaczenia w tym względzie pozostanie budowa zatok autobusowych i miejsc parkingowych, jak również przebudowa/rozbudowa skrzyżowań.

Przebudowa w większości będzie się odbywała na terenie istniejącego pasa drogowego. Do pozyskania przewidziane są fragmenty działek w rejonie przebudowywanych skrzyżowań, pod realizację ciągu pieszo- rowerowego, dróg serwisowych oraz pod budowę obwodnicy m. Jelonka, stanowiących w większości własność osób prywatnych.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

zwiększenie spójności drogi Nr 685 z krajowym systemem transportowym,
zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze tej kategorii. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100 (nawet do – 115) kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o ok. 30,4 %;
skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 7,6 %;
poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi
znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych;
ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne (cash-flow dodatni) a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

Dnia 21 października 2014r. nastąpiło zakończenie rzeczowe realizacji Projektu potwierdzone podpisaniem protokołu ostatecznego odbioru robót.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Możesz również polubić…

Skip to content