Informacja o umieszczaniu haseł i plakatów wyborczych

W związku ze zbliżającymi się Wyborami Samorządowymi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem, umieszczenie haseł i plakatów wyborczych jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego.

W związku z powyższym, komitet wyborczy ma obowiązek każdorazowo uzyskać zezwolenie na lokalizację i umieszczenie reklamy wyborczej.

Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 oraz 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645)

Zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4–6.

Zgodnie z art. 495 § 1. kodeksu wyborczego:

Kto, w związku z wyborami:

  1. umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,
  2. przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,
  3. umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, reklama to umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047),

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zabrania się umieszczania reklam poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

Możesz również polubić…

Skip to content