Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej

Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej (Procedura)

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzeń

Nazwa

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzeń

Opis

złożenie wniosku do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie wbudowanych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (budową , przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reguluje art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

W ustawie o drogach publicznych wskazano iż pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Wyznaczenie pasa drogowego obejmuje obiekty i urządzenia służące do realizacji celów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu a także zarządzania drogą.

Jak stanowi przepis art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Powyższe zezwolenie dotyczy m.in. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i może mieć charakter czasowy.

Tym samym po uprzednim uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy uzyskać decyzję o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń, o których mowa powyżej.

Zarządca drogi może udostępnić pas drogowy w trybie cywilnoprawnym (art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych) lub trybie administracyjnym (art. 40 ustawy o drogach publicznych). Zastosowanie jednej z tych metod wyklucza drugą.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej nalicza się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Wartość stawki opłaty regulowana jest aktem prawa miejscowego (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzeń
 2. Prawomocna decyzja  – pozwolenie na budowę lub wniosek/zaświadczenie w przypadku zgłoszenia bądź oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 3. Decyzja zezwalająca na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (kopia)
 4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych bądź projekt zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy
 5. Oświadczenie o liczbie zatrudnionych – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 6. Potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej  – zezwolenie niniejsze nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 7. Szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500 z podaniem wymiarów powierzchni zajęcia (kopia projektu technicznego z trasą przebiegu urządzenia w pasie drogowym) – zgodnie z wymogami art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 8. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
 9. Oświadczenie RODO – w przypadku podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Odbiorca

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie określonym w  KPA.

Opłaty

 • Opłata obliczona w decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna
 • Opłata obliczona w decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna
 • Zezwolenie niniejsze nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w przypadku jego złożenia – opłatę dokonuje się w kasie lub na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłat skarbowych – Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132)

Tryb odwoławczy

Inwestor oraz strony postępowania mogą odwołać się za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Strona może zrzec się prawa do odwołania zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 8. Uchwała nr XXXIX/507/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

Uwagi

 1. Wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać najpóźniej 3 tygodnie przed terminem planowanego zajęcia
 2. Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, w przypadku zajęcia pasa drogowego o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza,  w drodze  decyzji  administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4-6 ww. ustawy
 3. Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust. 14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynoszą:

 1. a) jezdnia

przy zajęciu do 20% szerokości jezdni – 4,00 zł,

przy zajęciu o szerokości ponad 20% jezdni – 8,00 zł,

 1. b) inne elementy drogi

pobocza, chodniki, place, parkingi, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze – 2,00 zł,

pozostałe – 1,00 zł

Stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia wynoszą:

 1. a) w jezdni – 100,00 zł,
 2. b) poza jezdnią – 50,00 zł,
 3. c) na obiekcie mostowym – 200,00 zł.

AWARIE

Zgodnie z art.40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Dróg Wojewódzkich PZDW

i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.

Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust. 14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.okalizację urządzenia w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (Procedura)

Skip to content