Konferencja – 20.02.2020

W dniu 20 lutego 2020 r. w Białymstoku odbyła się konferencja w temacie „Technologia i organizacja robót drogowych po obu stronach granicy i możliwość wykorzystania stosowanych praktyk po stronach polskiej i białoruskiej”.

Organizatorem konferencji był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, lider wiodący projektu pn. „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym Województwa Podlaskiego i Rejonu Grodzieńskiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, wykonawcy robót budowlanych reprezentowani przez firmę budowlaną Budrex sp. z o. o. oraz przedstawiciele Partnera z Białorusi uczestniczącego w realizacji projektu.

W trakcie konferencji przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wygłosił referat w temacie „Wpływ poprawy infrastruktury drogowej na działania służb ratunkowych na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej”. Przedstawiciele firmy budowlanej Budrex sp. z o. o. zapoznali uczestników konferencji z następującym zagadnieniem – „Technologia i organizacja robót mostowych na przykładzie wybranych inwestycji drogowych realizowanych przez Budrex Sp. z o. o. grupa UNIBEP S A”. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Obwodu Grodzieńskiego omówił „Strategię przyszłej współpracy polsko-białoruskiej w dziedzinie budownictwa drogowego”.

On February 20, 2020, a conference was held in Bialystok on the subject of „Technology and organization of road works on both sides of the border and the possibility of using the practices on the side of Poland and Belarus.”

The conference was organized by the Podlasie Voivodship Road Board in Bialystok, the leader of the project entitled „Development of partnership cooperation for improvement of road infrastructure located in the borderland of the Podlaskie Voivodship and the Grodno District” co-financed from the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighborhood Instrument (ENI).

The conference was attended by representatives of: Marshal’s Office of the Podlasie Voivodship in Bialystok, Provincial Headquarters of the State Fire Service in Bialystok, contractors of construction works represented by the construction company Budrex sp.o. o.o. and representatives of the Partner from Belarus participating in the implementation of the project.

During the conference, a representative of the Provincial Headquarters of the State Fire Service in Bialystok gave a lecture about „Impact of improving road infrastructure on the operation of emergency services on the example of the State Fire Service”. Representatives of the construction company Budrex sp.o.o. familiarized the conference participants with the following issue – „Technology and organization of bridge works on the example of selected road investments implemented by Budrex Sp. z o. o. the UNIBEP S A group. ” The chairman of the Grodno District Executive Committee discussed the „Strategy for future Polish-Belarusian cooperation in the field of road construction”.

 

[envira-gallery id=”5656″]

Możesz również polubić…

Skip to content