Rozpoczęcie budowy i rozbudowy DW 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, iż w dniu 17.02.2017r. została
podpisana umowa Nr WZP.2510.3.2017 na roboty budowlane polegające na „Budowie i rozbudowie
drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku  Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”
z Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: UNIBEP S. A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
i Partner Konsorcjum: MOST Sp. z o.o., ul. Kujawska 51 A, 81-862 Sopot.

Przedsięwzięcie obejmuję budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 673 od km 10+971,32
do km 41+923,00 przebiegającą przez gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Sokółka, położone
w powiecie Sokólskim.

Zakres inwestycji obejmuje m.in:

 • wykonanie jezdni o szerokości 7,0m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną
  do przenoszenia obciążenia ruchem KR5,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
 • budowę 4 rond w miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Jasionówka, Sokolany
  i Sokółka,
 • budowę zatok autobusowych o szerokości 3,0m wraz z peronami,
 • budowę obiektów inżynierskich w tym:
 • przepustów drogowych: 12 szt.,
 • mostów: 3 szt.,
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym:
 • branża wodociągowa,
 • branża sanitarna,
 • branża melioracyjna,
 • branża elektroenergetyczna (linia nn, SN, WN, oświetlenie uliczne),
 • branża telekomunikacyjna,
 • korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
 • budowę zatok do ważenia i kontroli pojazdów,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego, drogi serwisowej oraz kanału technologicznego.

 

W dniu 27.02.2017r. przedstawiciele Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku dokonali protokolarnego przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy
w celu realizacji przedmiotu umowy.

Możesz również polubić…

Skip to content