Opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie dróg wojewódzkich będących w zarządzie PZDW w Białymstoku

W celu uzyskania opinii należy złożyć wymagane dokumenty w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

1. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu (załącznik nr 1)
 2. Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej/czasowej organizacji ruchu powinien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
 • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
 • parametry geometrii drogi;
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 • nazwisko i podpis projektanta.

Projekt uproszczony powinien zawierać:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót lub czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

2. Sposób i miejsce składania dokumentów

Projekty organizacji ruchu należy składać w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

3. Termin rozpatrzenia wniosku

Termin zależny jest od ilości wniosków oczekujących w danym momencie na rozpatrzenie przez PZDW w Białymstoku.

4. Uwagi

W celu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu do organu zarządzającego ruchem należy złożyć niezbędną ilość egzemplarzy projektu z uwzględnieniem dodatkowego egzemplarza, który zostanie przekazy przez organ zarządzający ruchem zarządowi drogi do celów utrzymaniowych.

Skip to content