Umieszczanie reklamy

Wnioski o

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w celu umieszczenia reklam w pasie drogowym

Nazwa

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację dla reklam w pasie drogowym

Opis

Złożenie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym reklamy
 2. Rysunek graficzny i konstrukcyjny reklamy, z treścią i kolorystyką, sposobem mocowania reklamy w terenie
 3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
 5. Oświadczenie RODO – w przypadku podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Odbiorca

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie przewidzianym w KPA, najczęściej w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

Opłaty

 • Nie wymaga opłaty wydanie decyzji
 • Zezwolenie niniejsze nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w przypadku jego złożenia – opłatę dokonuje się w kasie lub na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłat skarbowych – Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132)

Tryb odwoławczy
Inwestor oraz strony postępowania mogą odwołać się za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania zgodnie z  art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 5. Uchwała nr XXXIX/507/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2022 r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

Uwagi

 1. Wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać najpóźniej 2 tygodnie przed terminem planowanego zajęcia.
 2. Przy projektowaniu lokalizacji reklamy należy pamiętać o:
 • zachowaniu odległości od istniejących znaków drogowych (min. 20m),
 • odległości od skrzyżowań min 50m,
 • kolorystyka tablic nie może być odzwierciedleniem kolorystyki używanej dla znaków drogowych.
 1. Zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Podstawa – art. 39 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.
 2. Zgodnie z art. 42a w/w ustawy, widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym drogi gminnej lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej: do 6 m w terenie zabudowy i do 15 m poza terenem zabudowy, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu (pod względem maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy), a także poniższe wymagania:
  – w przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:
 • niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów,
 • niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami,
 • minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.

wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6. Do wniosku należy załączyć:

 • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy;
 • rysunek z projektem graficznym reklamy, treścią i kolorystyką;
 • rysunek konstrukcyjny reklamy, sposób mocowania reklamy w terenie;
 • oświadczenie (dotyczy podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Przy projektowaniu lokalizacji reklamy należy pamiętać o:

 • zachowaniu odległości od istniejących znaków drogowych (min. 20m);
 • odległości od skrzyżowań min 50m;
 • kolorystyka tablic nie może być odzwierciedleniem kolorystyki używanej dla znaków drogowych.

Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za umieszczenie reklamy w  pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

 

Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie 1 m2 reklamy wynosi 3,00 zł.

Skip to content