Umieszczanie obiektu handlowo-usługowego


Nazwa

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych

Opis

Złożenie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowo-usługowego
 2. Oświadczenie o liczbie zatrudnionych – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Wypełniony formularz oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej
 4. Projekt obiektu budowlanego wraz z wymiarami lub rysunek konstrukcyjny obiektu (plus ewent. zdjęcie)
 5. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
 6. W przypadku podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie oświadczenia RODO

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie przewidzianym w KPA, najczęściej w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

Opłaty

 • Opłata wynikająca z decyzji za zajęcie pasa drogi winna być wniesiona w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia decyzji
 • Zezwolenie niniejsze nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w przypadku jego złożenia – opłatę dokonuje się w kasie lub na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłat skarbowych – Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132)

Tryb odwoławczy

Inwestor oraz strony postępowania mogą odwołać się za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Uwagi

Wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać najpóźniej 3 tygodnie przed terminem planowanego zajęcia.

Wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowo-usługowych należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6.

Do wniosku należy załączyć:

 • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją obiektu;
 • ew. zdjęcie lub rysunek konstrukcyjny obiektu;
 • oświadczenie (dotyczy podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w  pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie 1 m2 obiektu wynosi 1,00 zł.

Skip to content