Budowa lub przebudowa zjazdu


Nazwa

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przebudowę  lub lokalizację nowego zjazdu

Opis

umożliwia złożenie wniosku do zarządcy drogi na przebudowę bądź wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z nieruchomości na drogę publiczną. W przypadku dróg wojewódzkich, zadania zarządzania drogami wykonuje zarząd dróg wojewódzkich. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której zawarte są informacje o parametrach technicznych zjazdu.

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o przebudowę bądz wydanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu
 2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz zawierającej informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu
 5. Projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki
 6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
 7. W przypadku podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie oświadczenia RODO

Odbiorca

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku wydłużenia terminu do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych (wnioskodawca zostanie o tym poinformowany). Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. niekompletny wniosek) albo przyczyn niezależnych od organu.

Opłata za wydanie zezwolenia

 • Opłatę za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu w wysokości 82,00 zł dokonuje się w kasie lub na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłat skarbowych – Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132)
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w przypadku jego złożenia – opłatę dokonuje się w kasie lub na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłat skarbowych – Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132)

Tryb odwoławczy
Inwestor oraz strony postępowania mogą odwołać się za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał decyzję – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 5. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Uwagi

 1. Jeżeli inwestycja obejmuje tylko wybudowanie na podstawie zezwolenia o lokalizacji zjazdu to nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu należy:
 • dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany,
 • dokonać zgłoszenia budowy albo uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu,
 • uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 1. Zezwolenie na przebudowę lub lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
 2. Zezwolenie na przebudowę lub lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 4. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.
 5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu – o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.
 7. Zezwolenie na przebudowę lub na lokalizację zjazdu dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Skip to content