Michałowo – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686

programregionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/14 pn.:

Michałowo – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686

Całkowita wartość inwestycji 68 704 636,51 zł.

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 06.2014 – 07.2015

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim w gminie Michałowo. Projekt „Michałowo – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686” obejmuje budowę z rozbudową drogi wojewódzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 7+898 do km 29+451 (wg kilometraża projektowanego) o długości 21,55 km.

Początek inwestycji przyjęto kilkaset metrów za przejazdem kolejowym na linii relacji Białystok – Zubki na końcu wyremontowanego przed kilku laty odcinka drogi Nr 686 w km istn. 7+898, zaś koniec za miejscowością Juszkowy Gród na drodze wojewódzkiej Nr 687 ok. km 0+500. Na odcinku projektu droga przebiega głównie przez tereny o charakterze leśnym (odcinek przed Michałowem) i rolniczym (pola i łąki za Michałowem do Juszkowego Grodu). Odcinek przejścia przez Michałowo to przede wszystkim teren zabudowy jednorodzinnej, z tym że znajdują się tu także budynki użyteczności publicznej.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza występuje także w miejscowościach, przez które obecnie przebiega droga: Nowej Woli i Juszkowym Grodzie. W ramach inwestycji planowana jest budowa obejść obu wsi. Głównie z tego względu projektowana trasa jest o około 250 m krótsza niż obecny przebieg dróg Nr 686 i 687 pomiędzy początkowym a końcowym kilometrażem projektu.

Podjęcie inwestycji jest konieczne ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi. Na trasie występują liczne nienormatywne łuki pionowe i poziome. Jezdnia o przeciętnej szerokości ok. 5,2 m (za wyjątkiem odcinka w Michałowie, gdzie ma ok. 7,0 m) i nośności 80 kN/oś jest w złym stanie technicznym, podobnie jak pobocza gruntowe i chodniki na odcinkach w terenie zabudowanym. Przystanki autobusowe pozbawione są zatok, nie ma przy nich peronów. Ruch pieszy i rowerowy nie jest odseparowany od ruchu samochodowego. Chociaż na odcinku objętym projektem dominuje ruch osobowy, to pojawia się tu coraz więcej samochodów ciężarowych. Istniejąca szerokość jezdni w połączeniu ze stanem nawierzchni bardzo utrudnia manewr wyprzedzania, a mijanie się pojazdów jest bardzo niebezpieczne.

Tak więc potrzeba realizacji projektu wynika z:

• zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów, jak i pieszych ze względu na zły stan nawierzchni, deformacje w przekroju poprzecznym, wykruszenia krawędzi, brak poboczy we właściwym stanie i chodników / ścieżek rowerowych,

• konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej, wykonanie nowych odcinków chodników, poprawa jakości oświetlenia ulicznego w Michałowie, jak też przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się nie tylko do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Szczególnie korzystne oddziaływanie w tej kwestii wystąpi na terenie m. Nowa Wola i Juszkowy Gród, dla których zostaną zbudowane obejścia i na ich terenie odbywać się będzie wyłącznie ruch lokalny.

Efektem wykonania inwestycji będzie:

• spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,

• dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,

• poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

• zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Może Ci się również spodoba

Skip to content