Budowa lub przebudowa zjazdu

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Utrzymanie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Przy budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej obowiązuje następujący tryb postępowania:

ETAP I – zezwolenie na lokalizację zjazdu

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6.

Do wniosku należy załączyć:

 • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia do drogi;
 • kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu (w przypadku braku planu zagospodarowania gminy);
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł.

Uwaga o opłatach skarbowych:

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł;
 • zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej;
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1  lub na rachunek ww. organu:
  Bank PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

2. Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej, w której zostaną określone także parametry techniczne zjazdu – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Etap II – budowa zjazdu

1. Projekt budowlany zjazdu w zakresie konstrukcji i rozwiązań geometrycznych podlega uzgodnieniu w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów PZDW.

2. Należy uzyskać od zarządu drogi prawo dysponowania nieruchomością części pasa drogowego w celu budowy zjazdu   

3. Przed złożeniem wniosku należy uzyskać pozwolenie na budowę a w przypadku przebudowy zjazdu dokonać zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

4. Zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, w związku z tym projekty organizacji ruchu – stałej i na czas budowy zjazdu należy zatwierdzić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w PZDW zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Uwaga:
W przypadku wybudowania lub przebudowania zjazdu bez zezwolenia  zarządcy drogi, PZDW zgłasza ten fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego w celu prowadzenia dalszego postępowania.

Podstawa prawna:

 • art. 29 ust. 1,2,3,4,5, 29a ust. 1,2,3, art.30, art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt.1, ust.3,4,10,11,12,13,15 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
 • uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 • ustawa z 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym.
Skip to content