Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki

programregionalny_2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej 2007-2013
Projekt nr POPW 4.1-24 pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki,Całkowita wartość inwestycji: 72 537 078,74 zł.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 65 207 443,56 zł.
Kwota dofinansowania: Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się zapewnić Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości nie większej niż 55 426 327,01 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 01/100 gr) i nie przekraczającej 85 % rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.
(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego): Beneficjent zobowiązuje się do współfinansowania części kwalifikowalnej Projektu, w wysokości stanowiącej co najmniej 15 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 01.2013–12.2014

 

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie łomżyńskim, w gminach Nowogród i Zbójna.

W ramach projektu można wyróżnić cztery zadania:

  • przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 45+918 z wyłączeniem odcinka od km 34+667 do km 38+436, którego przebudowa zakończona została w 2007 roku,
  • przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 648 od km 7+850 do km 9+300,
  • przebudowę mostu na rzece Pisa w Morgownikach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648; w tym miejscu należy zaznaczyć, że inwestycja w tym zakresie została zrealizowana w 2007 r. oraz należy podkreślić, iż całkowity koszt całego „zadania” (tj.: roboty, nadzór i laboratorium) został finalnie uznany za koszt niekwalifikowalny, jednakże jest to istotny element – część całego Projektu,
  • przebudowę mostu na rzece Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645.

Realizacja projektu jest konieczna i uzasadniona ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejących dróg, niewystarczającą nośność obiektów i konstrukcji nawierzchni, niespełnianie warunków technicznych, wymaganych dla drogi klasy „G” (DW 645) i „Z” (DW 648) oraz wzrastające natężenie ruchu. Zbyt wąska jezdnia, brak poboczy, chodników oraz wydzielonych zatok autobusowych stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych, jak i kierowców. Istniejący niedrożny system odwodnienia nie zapewnia sprawnego odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi oraz przyległego terenu, co prowadzi do okresowego tworzenia się lokalnych zalewisk. Konieczność przebudowy mostu na rzece Narew w Nowogrodzie uzasadnia jego zły stan techniczny, m.in. liczne uszkodzenia konstrukcji stalowej (głównie wskutek korozji) i żelbetowej, uszkodzenia izolacji i dylatacji oraz nawierzchni powstałe w wyniku dotychczasowej wieloletniej eksploatacji obiektu, jak i niewystarczającej nośności. Przebudowa istniejącego mostu w m. Zbójna (w ramach odcinka od km 38+436 do km 45+918) jest uzasadniona niewystarczającą klasą obciążenia mostu. Natomiast gruntowna modernizacja obiektu nad rzeką Pisą w Morgownikach okazała się niezbędna ze względu na zły stan i niedostosowanie mostu do współczesnych realiów. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania wielu istotnych problemów:

  • z punktu widzenia użytkowników dróg: poprawi się standard podróży, zmniejszą się koszty eksploatacji pojazdów oraz skróci się czas przejazdu. Parametry te kształtują się aktualnie wyjątkowo niekorzystnie ze względu na fatalny stan nawierzchni na niemal wszystkich odcinkach objętych projektem. Przedsięwzięcie powinno przyczynić się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu – jezdnia zostanie poszerzona, w miejscowościach wybudowane zostaną chodniki, powstaną zatoki autobusowe. Na wjazdach do miejscowości wykonane zostaną wyspy, które spowodują wyraźne uspokojenie ruchu. Nie bez znaczenia będzie też budowa oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach oraz przebudowa skrzyżowań (na jednym skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 645 i 648 powstanie rondo, zaś w miejscu drugiej krzyżówki powstanie skrzyżowanie skanalizowane w miejsce zwykłego). Analizę wpływu projektu w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzono przy pomocy schematów obliczeniowych zawartych w „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych”, opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Spadek kosztów społecznych wypadków drogowych oszacowano na ok. 26%, co w przybliżeniu odpowiada ograniczeniu liczby wypadków o taki wskaźnik w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Zgodnie z posiadanymi danymi z lat 2002-2006 drogę Nr 645 charakteryzuje ponadprzeciętny wskaźnik wypadkowości na poziomie 1,56 wypadku / 1 km przy średniej dla całej sieci dróg wojewódzkich wynoszącej 0,81 wypadku / 1 km.
  • z punktu widzenia mieszkańców miejscowości położonych przy drodze: ograniczony zostanie poziom uciążliwego hałasu drogowego, którego źródłem w tej chwili jest przede wszystkim fatalny stan jezdni. Ponadto wybudowane zostaną ekrany akustyczne jako dodatkowy środek ochrony. Inwestycja poprawi też wizerunek miejscowości. Inna ważna kwestia to skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych (waga tego czynnika rośnie wraz z oddaleniem miejscowości od Łomży);
  • z punktu widzenia zarządcy drogi: odcinki dróg objęte projektem zostały wybudowane w latach 70‑tych ubiegłego wieku, w dużej mierze w technologii powierzchniowego utrwalenia. Ze względu na długi okres eksploatacji oraz obciążenie ruchem, w tym samochodów ciężarowych nawierzchnia jest całkowicie zdeformowana, z licznymi spękaniami oraz ubytkami. Oprócz złego stanu, ciągi te nie odpowiadają wymogom nośności, a także dopuszczalnych szerokości jezdni określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) – po uwzględnieniu faktu, iż duża część starej jezdni bitumicznej przy krawędziach uległa rozpadowi. Projekt pozwoli dostosować parametry dróg do obowiązujących przepisów, co bez wsparcia zewnętrznego, ze względu na ogromne wymagane nakłady, jest nieosiągalne w ramach budżetu Województwa Podlaskiego;
  • z punktu widzenia trendów społecznych i gospodarczych: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru położonego wzdłuż dróg Nr 645 i 648, wykreowanie powiązań komunikacyjnych z transeuropejską siecią transportową, odczuwalne nie tylko w części województwa podlaskiego, ale także w województwie warmińsko-mazurskim. Poprawie ulegnie także dostępność do obszarów atrakcyjnych w kontekście kulturowym, krajoznawczym, czy przyrodniczym. Obecny stan infrastruktury zniechęca do zwiedzania części województwa podlaskiego znajdującej się w obszarze oddziaływania projektu, chociaż potencjał tych terenów w kontekście turystyki czy agroturystyki jest naprawdę duży – w okolicy znajduje się m.in. najstarszy skansen w Polsce.

Projekt w sposób istotny powinien wpłynąć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, zarówno w kontekście inwestycji przemysłowych w Łomży, w której w najbliższym czasie powinna zostać powołana podstrefa Warmińsko-Mazurskiej SSE, jak i rozwoju turystyki na terenie gmin Zbójna i Nowogród, opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych Kurpiów.

W przypadku Łomży pozytywne oddziaływanie inwestycji drogowej przejawiać się będzie lepszymi powiązaniami komunikacyjnymi w kierunku Olsztyna i Gdańska, które to miasta mogą stanowić ważny kierunek zaopatrzenia i sprzedaży nowych przedsiębiorstw. Istotne może okazać się również powiązanie z portem w Gdyni. Natomiast turystyka na Kurpiach powinna rozwijać się dzięki lepszemu wizerunkowi tego obszaru i ogólnej poprawie dostępności – w wyborach miejsca wypoczynku współczesnego turysty istotną rolę odgrywa łatwość dojazdu. Gość, który już przybędzie w okolice Nowogrodu czy Zbójnej po zrealizowaniu projektu będzie mógł bezpiecznie poruszać się po okolicy, także rowerem. W tej chwili natomiast przejazdy drogami objętymi projektem są wysoce ryzykowne – jazda rowerem po jezdni jest praktycznie wykluczona ze względu na jej stan, a w przypadku poruszania się poboczami pojawia się inne zagrożenia – niemal za każdym razem wymijające się pojazdy zmuszone są wjeżdżać na te właśnie pobocza.

Skip to content