Obejście Krasnopola – Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653

programregionalny_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-007/12 pn.:
Całkowita wartość inwestycji: 64 830 827,66 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 64 182 519,38 zł.
(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego): 648 308,28 zł.
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 05.2013 – 10.2014

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie sejneńskim na terenie gmin Krasnopol, Sejny oraz miasta Sejny i obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku o długości 10,428 km. Początek inwestycji przyjęto w km 50+420 (początek planowanego obejścia Krasnopola), zaś koniec w km 60+848 (m. Sejny).

Projekt stanowi kontynuację prowadzonych od kilku lat działań, zmierzających do całkowitej przebudowy drogi Nr 653. Do tej pory zrealizowano już przebudowę dwóch odcinków w ramach projektów finansowanych ze środków ZPORR:

 •  Z/2.20/I/1.1.1/14/04 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 od granicy województwa do Bakałarzewa,
 •  Z/2.20/I/1.1.1/6/04 – Przebudowa ulic 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg Wojewódzkich Nr 652 i 653 w Suwałkach.

W tej chwili trwa natomiast realizacja zadania „Malinówka – Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”, obejmującego odcinek o długości ponad 15 km.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, zapewnienie miejsc dostępu do drogi z posesji, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz zatok do ważenia i kontroli pojazdów, a także systemu odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, budowę ścieków i budowę lub przebudowę rowów otwartych). Na rozbudowywanym odcinku nowa jezdnia będzie miała szerokość 7,0 m oraz pobocza 2 x 1,5 m. Chodniki zaprojektowano o szerokości 2,0 m (przy krawędzi jezdni) z poboczem gruntowym o szerokości 0,5 m. Wzdłuż całego odcinka przewidziano ścieżkę rowerową o szerokość 2,0 m (oddzieloną od jezdni poboczem lub zieleńcem) lub 2,5 m (przy krawędzi jezdni). Na fragmentach na terenie zabudowanym zaprojektowano ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3,0 m.

Ponadto przewidziano rozbudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami innych kategorii oraz zapewniono obsługę komunikacyjną działek sąsiadujących.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

 • zwiększenie spójności drogi Nr 653 z krajowym systemem transportowym,
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
 •  poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
 •  zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

 • przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze tej kategorii. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100 (nawet do – 115) kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

 • skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o ok. 23,2 %;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych ;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
 • wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 7,7 %;
 • poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi kat. Z -7,0 m jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz.U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668);
 • znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych);
 • ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
 •  znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne (cash-flow dodatni) a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
 •  wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Skip to content