Umieszczanie reklamy

Wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6. Do wniosku należy załączyć:

  • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy;
  • rysunek z projektem graficznym reklamy, treścią i kolorystyką;
  • rysunek konstrukcyjny reklamy, sposób mocowania reklamy w terenie;
  • oświadczenie (dotyczy podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Przy projektowaniu lokalizacji reklamy należy pamiętać o:

  • zachowaniu odległości od istniejących znaków drogowych (min. 20m);
  • odległości od skrzyżowań min 50m;
  • kolorystyka tablic nie może być odzwierciedleniem kolorystyki używanej dla znaków drogowych.

Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za umieszczenie reklamy w  pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

 

Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie 1 m2 reklamy wynosi 1,10 zł.

Skip to content