Umieszczanie obiektu handlowo-usługowego

Wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowo-usługowych należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6.

Do wniosku należy załączyć:

  • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją obiektu;
  • ew. zdjęcie lub rysunek konstrukcyjny obiektu;
  • oświadczenie (dotyczy podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w  pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie 1 m2 obiektu wynosi 0,20 zł.

Skip to content