Rozpoczęcie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok–Supraśl

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że w dniu 20.06.2017r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a Konsorcjum firm: Trakcja PRKiL S.A. (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum), Budrex-Kobi Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Akcine Bendrove „Kauno Tiltai” (Partner Konsorcjum) została zawarta umowa nr WZP.2510.15.2017 na roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok-Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest m.in.:

–          rozbudowa istniejącej drogi do dwóch jezdni na odcinku ok. 2,6 km od granic          m. Białystok do skrzyżowania z drogą gminną do m. Nowodworce i poszerzenie nawierzchni do 7,0 m na pozostałym odcinku,

–          budowa obwodnicy m. Ogrodniczki,

–          budowa estakady w m. Krasne,

–          budowa drogowych obiektów inżynierskich,

–          budowa zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej,

–          budowa kanalizacji deszczowej,

–          przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych  (branż: elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej i melioracyjnej),

–          budowa kanału technologicznego.

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

Może Ci się również spodoba

Skip to content