Przystanki komunikacyjne

1.Korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Przewoźnicy chcący korzystać z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie, zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej PZDW) powinni wystąpić do PZDW z wnioskiem o uzgodnienie zasad korzystania z tych obiektów. Do wniosku należy dołączyć proponowany:

  • rozkład jazdy (w 2 egzemplarzach);
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.

Rozkłady jazdy mogą zawierać przystanki wymienione w uchwale, o której mowa w pkt 4 i zapisanych w formacie np. Mątwica 645/11.

Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

2.Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych

Przewoźnicy i operatorzy zobowiązani są do przestrzegania warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, które zostały określa w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/269/12 Sejmiku Województwa podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem jest Województwo  Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (uchwała w załączeniu).

W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku może cofnąć zgodę na korzystanie z nich.

3.Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie pobiera się opłaty.

4.Wykaz przystanków komunikacyjnych

Wykaz przystanków komunikacyjnych określa Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/493/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem jest Województwo  Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (uchwała w załączeniu).

5.Rozkłady jazdy

Przewoźnik po uzyskaniu zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym, zobowiązany jest zgłosić się do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 celem podpisania umowy na zamieszczanie rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych. Wzór umowy wraz z załącznikami  w załączeniu.

W przypadku kiedy przewoźnik decyduje się rozmieszczać rozkłady jazdy własnymi siłami, konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia w załącznikach do umowy).

Przewoźnik ma obowiązek zapoznać się i stosować rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 202) – w załączeniu.

Umowa na korzystanie z przystanków autobusowych PZDW 2018 rok wraz z załącznikami

Uchwała nr LI/493/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym – Załącznik do uchwały nr XXIII/269/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3.12.2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy