Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin

programregionalny_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-007/11 pn.: “Janów –
Korycin – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671″
Całkowita wartość inwestycji: 25 672 351,41 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 388 094,91 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego: 256 445,41 zł.
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 04.2012–09.2013

   Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie sokólskim na terenie gmin Korycin i Janów i obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku o długości 9,29 km. Początek inwestycji przyjęto w km 17+310 drogi wojewódzkiej (koniec m. Janów), zaś koniec w km 26+591,61 (przed skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 8 w m. Korycin). Inwestycja obejmuje:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości 9,29 km,
 • poszerzenie jezdni z szerokości około 5,5 m do szerokości 7,0 m (maksymalna szerokość dopuszczona przez przepisy dla przyjętej kategorii),
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem kategorii KR3 i podniesienie nośności do 100 kN/oś,
 • korektę nienormatywnej niwelety i łuków poziomych,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • budowę zatok autobusowych wraz z peronami,
 • budowę zatoki do kontroli ruchu i transportu drogowego,
 • przebudowę drogowych obiektów inżynierskich pod koroną drogi,
 • przebudowę miejsc dostępu do drogi,
 • oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia brd,
 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Romaszówka,
 • budowę, rozbiórkę i przebudowę istniejących linii teletechnicznych,
 • budowę, rozbiórkę i przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych,
 • budowę, rozbiórkę i przebudowę linii oświetlenia drogowego,
 • budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi na potrzeby planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczącej sieci szerokopasmowej.

   Podjęcie inwestycji jest konieczne ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi. Nośność obiektów i konstrukcji nawierzchni jest niewystarczająca i nie odpowiada warunkom technicznym, wymaganym dla drogi klasy „Z”. Jezdnia jest zbyt wąska, pobocza są w bardzo złym stanie, brakuje chodników, ścieżek rowerowych, względnie ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych, co w połączeniu z dużym natężeniem ruchu sprawia, iż poziom bezpieczeństwa z roku na rok wyraźnie obniża się.

Potrzeba realizacji projektu wynika również z:

 • zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów, jak i pieszych ze względu na zbyt wąską jezdnię, ubytki nawierzchni, wykruszenia krawędzi nawierzchni, częściowy brak poboczy we właściwym stanie i chodników,
 • konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

   Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatoki do kontroli pojazdów, budowa nowych chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „Z”: jezdnia będzie miała szerokość odpowiednią dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome i pionowe. Wybudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do kontroli pojazdów. Z technicznego punktu widzenia konieczność przebudowy jest spowodowana także niedrożnością istniejącego odwodnienia, które nie zapewnia sprawnego odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi oraz przyległego terenu.

   Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

 • zwiększenie spójności drogi Nr 671 z krajowym systemem transportowym,
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

   Ponadto projekt zakłada:

 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
 • poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

   Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

 • przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze kategorii wojewódzkiej klasy „Z”. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100–115 kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

 •  skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o ok. 37 %;
 •  skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
 •  skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
 •  wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
 •  zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
 •  wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 8,3 %;
 • poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi kat. Z -7,0 m jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz. U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668);
 • znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych;
 • ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
 • znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne (cash-flow dodatni) a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
 • wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).
Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-001/11 pn.:  JANÓW – KORYCIN – PRZEBUDOWA DOGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Skip to content