Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690

programregionalny_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/13 pn.:
Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690
Całkowita wartość inwestycji: 50 000 000,00 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 49 500 000,00 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego: 500 000,00 zł.
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 12.2013 – 07.2015

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie siemiatyckim w gminach: Grodzisk, Drohiczyn, Siemiatycze oraz w mieście Siemiatycze.Projekt „Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” obejmuje przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 41+650 do km 57+752,67 o długości 16,1 km.Początek inwestycji zlokalizowany jest w okolicach wsi Ostrożany za istniejącą stacją paliw, przed skrzyżowaniem z droga powiatową Nr 1711B Grodzisk – Drohiczyn. Droga na całym odcinku do Siemiatycz przebiega w terenie o zagospodarowaniu w przeważającej mierze rolniczym, miejscami leśnym, z dala od większych skupisk ludzkich. Koniec przebudowy przyjęto w Siemiatyczach 55 m przed skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 19 Białystok – Lublin – końcowy odcinek wyłączono z projektu, ponieważ na obecnym etapie nie jest określony zakres rozbudowy skrzyżowania w ramach drogi krajowej zarządzanej przez GDDKiA O/Białystok.Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego, jak też przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:• zwiększenie spójności drogi Nr 690 z krajowym systemem transportowym,

 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu,
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
 • poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

 • przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze tej kategorii. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 115 kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

 • skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o 34,0 %;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
 • wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 7,1 %;
 • poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi kat. G -7,0 m jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz.U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane; – znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych;
 • ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa- udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
 • znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne (cash-flow dodatni) a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
 • wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Skip to content