Malinówka – Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653

programregionalny_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013
Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/11 pn.: Malinówka – Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653
Całkowita wartość inwestycji: 39 418 754,25 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 39 019 262,28 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego: 394 133,97 zł.
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 05.2012–09.2014

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie suwalskim na terenie gmin Bakałarzewo i Suwałki i obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku o długości 15,569 km. Początek inwestycji przyjęto w km 13+108 (na końcu m. Bakałarzewo), zaś koniec w km 28+677 (granica m. Suwałki). Trasa objęta projektem łączy się z dwoma odcinkami drogi wojewódzkiej Nr 653 przebudowanymi w ramach projektów zrealizowanych ze środków ZPORR:

 • Z/2.20/I/1.1.1/14/04 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 od granicy województwa do Bakałarzewa, Z/2.20/I/1.1.1/6/04 – Przebudowa ulic 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 652 i 653 w Suwałkach.

Inwestycja obejmuje:

 • wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do 7,0 m (maksymalna szerokość dopuszczona przez przepisy dla przyjętej kategorii), a także wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążenia ruchem KR3, budowę i przebudowę 13 par zatok autobusowych,
 • budowę zatoki do kontroli ruchu i transportu drogowego,
 • budowę zatok parkingowych,
 • przebudowę mostu na rzece Czerwonka w km 14+361 na przepust,
 • przebudowę mostu na rzece Szczeberka w km 22+525,5,
 • przebudowę przepustów pod drogą główną (21 szt.),
 • budowę przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego od m. Przebród do m. Suwałki o długości ok. 5,299 km oraz od m. Bakałarzewo do m. Malinówka o długości 1,399 km,
 • budowę chodników w terenie zabudowy (w m. Przebród o długości 2,363 km, w m. Żyliny o długości o 0,628 km),
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • poprawę systemu odwodnienia, m.in. poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika odparowującego w m. Przebród,
 • przebudowę kolidujących z inwestycją istniejących linii energetycznych i kabli telekomunikacyjnych,
 • budowę oświetlenia drogowego w m. Przebród oraz w m. Żyliny,
 • budowę zasilania oznakowania aktywnego w m. Przebród,
 • wykonanie nowej organizacji ruchu – oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym wysepek segregujących.
 • budowę i przebudowę miejsc dostępu do drogi,
 • budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi na potrzeby planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczącej sieci szerokopasmowej.

Podjęcie inwestycji jest konieczne ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi. Nośność obiektów i konstrukcji nawierzchni jest niewystarczająca i nie odpowiada warunkom technicznym, wymaganym dla drogi klasy „G”. Jezdnia jest zbyt wąska, pobocza są w złym stanie, brakuje chodników w miejscowościach i ścieżek rowerowych (względnie ciągów pieszo-rowerowych) na odcinkach intensywnego ruchu rowerowego oraz zatok autobusowych i miejsc parkingowych. W połączeniu z dużym natężeniem ruchu sprawia to, iż poziom bezpieczeństwa na drodze z roku na rok wyraźnie obniża się.

Potrzeba realizacji projektu wynika również z:

 • zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów, jak i pieszych ze względu na ubytki nawierzchni, wykruszenia krawędzi nawierzchni, częściowy brak poboczy we właściwym stanie i chodników,
 • konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatok autobusowych i miejsc parkingowych, budowa nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie. Parametry drogi zostaną dostosowane do wymagań dla klasy „G”: jezdnia będzie miała szerokość odpowiednią dla tej klasy, określoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), wykonane zostaną pobocza o wymaganej szerokości, skorygowane zostaną nienormatywne łuki poziome i pionowe. Wybudowane zostaną także chodniki oraz powstaną ciągi pieszo-rowerowe, jak również zatoki autobusowe oraz miejsce do kontroli pojazdów.

Z technicznego punktu widzenia konieczność przebudowy jest spowodowana także niedrożnością istniejącego odwodnienia, które nie zapewnia sprawnego odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi oraz przyległego terenu.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

 • zwiększenie spójności drogi Nr 653 z krajowym systemem transportowym,
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
 • poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

 • przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze kategorii wojewódzkiej. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100 (a nawet do 115) kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

 • skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o ok. 19,7 %;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
 • wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 8,4 %;
 • poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi (projektowana szerokość pasów ruchu dla drogi kat. Z -7,0 m jest szerokością maksymalną zgodnie z (Dz.U. Nr 43 poz.430 z 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668);
 • znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych;
 • ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych elementów odwodnienia drogi);
 • znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
 • wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Skip to content