Hajnówka – Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685

programregionalny_2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-006/12 pn.:
Hajnówka – Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685
Całkowita wartość inwestycji- 58 894 124,31 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 58 305 183,05 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego- 588 941,26 zł.
Beneficjent: Województwo Podlaskie
Podmiot Reprezentujący Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 05.2013 – 10.2014

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie hajnowskim na terenie gminy miejskiej Hajnówka, gminy wiejskiej Hajnówka oraz gminy Dubicze Cerkiewne.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka o długości 20,287 km. Początek inwestycji przyjęto w km 45+022 (skrzyżowanie ul. Warszawskiej, Piłsudskiego, Kołodzieja i Klimek w Hajnówce), zaś koniec w km 65+300 (za m. Jelonka, na początku końcowego odcinka drogi wojewódzkiej, łączącego się z drogą krajową Nr 66 w Kleszczelach, który został wyremontowany w latach 2000 – 2004).

Poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu służyć będzie przede wszystkim poszerzenie jezdni, jak również budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Nie bez znaczenia w tym względzie pozostanie budowa zatok autobusowych i miejsc parkingowych, jak również przebudowa/rozbudowa skrzyżowań.

Przebudowa w większości będzie się odbywała na terenie istniejącego pasa drogowego. Do pozyskania przewidziane są fragmenty działek w rejonie przebudowywanych skrzyżowań, pod realizację ciągu pieszo- rowerowego, dróg serwisowych oraz pod budowę obwodnicy m. Jelonka, stanowiących w większości własność osób prywatnych.

Efektem wykonania inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym i osiągnięcie celów zbieżnych z celami RPOWP:

 • zwiększenie spójności drogi Nr 685 z krajowym systemem transportowym,
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg, zarówno dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
 • poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

Efektem wykonania inwestycji będzie również:

 • przebudowa wyżej wymienionych elementów tak, aby odpowiadały one wymaganiom technicznym stawianym drodze tej kategorii. W szczególności dotyczy to poszerzenia, poprawy geometrii, nośności istniejącej nawierzchni jezdni (dostosowanie do przenoszenia nacisków wynoszących co najmniej 100 (nawet do – 115) kN/oś/pas ruchu) i drogowych obiektów inżynierskich oraz prawidłowego odwodnienia drogi;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poszerzenie jezdni, poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników
 • w terenie zabudowanym  oraz wprowadzenie nowej oraz korekty istniejącej organizacji ruchu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będą również:

 • skrócenie czasu podróży na przebudowanym odcinku drogi – o ok. 30,4 %;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach pasażerskich;
 • skrócenie czasu podróży w przewozach towarowych;
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności ≥ 100 kN/oś (a nawet 115 kN/oś) przez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków drogowych;
 • wzrost natężenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi o ponad 7,6 %;
 • poprawa przejezdności na odcinku przebudowywanej drogi
 • znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg), poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych znacząco zwiększających bezpieczeństwo  (dostosowanie parametrów drogi do wymogów i standardów UE, wykonanie nowej i korekta istniejącej organizacji ruchu, budowę nowych chodników i przebudowę istniejących, przebudowa poboczy utwardzonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę zjazdów do posesji i pól, skorygowanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz budowę urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, np.: wydzielenie przejść dla pieszych;
 • ograniczenie i znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne (budowa przepustów dla zwierząt, przebudowa-udrożnienie kanalizacji deszczowej – wykonanie nowych
 • elementów odwodnienia  drogi);
 • znaczące korzyści techniczne, ekonomiczne (cash-flow dodatni) a przede wszystkim społeczne uzyskane w wyniku realizacji projektu dla całego regionu;
 • wysoki poziom ekonomiczności projektu (stosunek przewidzianych do poniesienia nakładów rozumianych jako zasoby finansowe i zasoby ludzkie, do możliwych do uzyskania rezultatów).

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Skip to content