Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr WND-RPPD.04.01.01-20-0001/16 pn.:

 

Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                 145 000 000,00 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     123 250 000,00 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)     21 750 000,00 zł.

Beneficjent:                                                                                                                       WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                            

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 10.2015 – 10.2018

Projekt Dąbrowa Białostocka-Sokółka- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 obejmuje budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 10+971,32 do km 41+923 o długości 30,95 km przebiegającym przez gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra i Sokółka w powiecie sokolskim.

Planowana inwestycja obejmuje istotne zmiany przebiegu drogi. Trasa z Lipska w kierunku Sokółki prowadzić będzie od ronda na wjeździe do Dąbrowy Białostockiej przebiegiem wspólnym z DW 670 w kierunku Osowca, po czym po około 1 km skręci w lewo i nowym śladem ominie od wschodu miasto. Następnie na wysokości Jasionówki przetnie istniejący przebieg DW 673 i podąży na odcinku około 14 km równolegle do niego, omijając ciąg wsi na terenie gminy Dąbrowa Białostocka i gminy Sidra. Dalej droga wojewódzka od wysokości m. Makowlany pobiegnie po istniejącym śladzie przez tereny niezabudowany, po czym na terenie gminy Sokółka znów od niego odejdzie, co pozwoli ominąć miejscowości Sokolany, Woroniany i Kraśniany.Trasa powróci na obecnyjej przebieg już na terenie Sokółki.

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.

Zakres podstawowych robót w ramach inwestycji obejmuje:

•wykonaniejezdni o szerokości 7,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR5,

•budowę i przebudowę obiektów inżynierskich – mostów i przepustów,

•budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej i odcinków ciągu pieszo-rowerowego,

•przebudowę dróg gminnych i powiatowych (głównie w związku z dowiązaniem do nowego przebiegu DW) oraz miejsc dostępu do drogi (zjazdy).

•przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,

•budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych.

Cele bezpośrednie projektu obejmują:

•zwiększenie spójności drogi Nr 673 z krajowym systemem transportowym (DK 19) oraz siecią TEN-T,

•zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,

•poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

•spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu,

•dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,

•poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

•zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content